Logo AWVN-werkgeverslijnWaadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Waadi beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus. De Waadi regelt o.a. de beloning van uitzendkrachten. In de Waadi is tevens een verbod opgenomen om uitzendkrachten te leveren aan een bedrijf waar gestaakt wordt (onderkruipersverbod).

De Waadi, van kracht sinds 1 juli 1998, is op 27 april 2012 op verschillende punten aangepast aan de richtlijnen van de Europese Unie (de zogeheten Uitzendrichtlijn). Inhoudelijke wijzigingen waren:
• uitzendkrachten krijgen recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies bij de inlener. Het gaat hierbij om een limitatief aantal arbeidsvoorwaarden, te weten loon (functieloon en loon over overuren, feestdagen, vakantiedagen enzovoort) en overige vergoedingen zoals reisurenvergoeding, reiskosten en koffiegeld. Daarnaast betreft het zaken die betrekking hebben op arbeidstijden zoals pauzes, rusttijden, nachtarbeid, duur van vakanties en het werken op feestdagen. Bij cao kunnen partijen onder bepaalde voorwaarden van deze gelijke-behandelingsnorm afwijken. Een dergelijke afwijking kan worden afgesproken in de cao van de uitlener, zoals bijvoorbeeld het geval is in de ABU-cao. Een andere mogelijkheid is om in de cao van de inlener afwijkende afspraken te maken
• de inlenende onderneming moet uitzendkrachten voortaan inlichten over interne vacatures zodat zij dezelfde kansen op een vaste baan hebben als de werknemers die bij de inlener in dienst zijn. Dit kan via door een algemene aankondiging, zoals bijvoorbeeld via het intranet van de inlener
• uitzendkrachten mogen geen belemmeringen ondervinden om bij de inlener in dienst te treden. Dit verbod laat onverlet dat uitzendbureaus aan de inlener een redelijke vergoeding kunnen vragen voor aan de inlener verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, aanwerving en opleiding van uitzendkrachten
• uitzendkrachten moeten toegang krijgen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende onderneming onder dezelfde voorwaarden als de werknemers van de inleners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantines, kinderopvang en vervoersfaciliteiten. Een verschil in behandeling is volgens de gelijke-behandelingswetgeving alleen mogelijk als er sprake is van een objectieve rechtvaardiging.

Tegelijkertijd met het doorvoeren van de wijzigingen in de Waadi is op 27 april 2012 de Wet op de Ondernemingsraden aangepast. De inlener moet voortaan ten minste één maal per jaar aan zijn OR schriftelijk algemene gegevens verschaffen inzake uitzendkrachten die werken in de onderneming. Ook zal de inlener daarbij informatie aan de OR moeten geven over het verwachte het aantal uitzendkrachten in het komende jaar.

Registratieplicht uitzendbureaus en detacheerders
Als een onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt aan anderen, dan is daarop de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing en geldt de daarin opgenomen registratieplicht. Deze houdt in dat een onderneming die uitzendkrachten ter beschikking stelt zich als zodanig registreert bij de Kamer van Koophandel. Deze wet heeft consequenties voor elke onderneming die op Nederlands grondgebied actief is. Niet alleen uitzendbureaus, payrollbedrijven en banenpools moeten voldoen aan de registratieplicht, maar elk bedrijf dat bedrijfsmatig of incidenteel personeel uitleent aan anderen.
Inleners van tijdelijk personeel zijn volgens de Waadi verplicht om te controleren of het bedrijf waarmee zij samenwerken voldoet aan de registratieplicht. Wie samenwerkt met een niet-geregistreerd bedrijf riskeert een forse boete: € 12.000 als het gaat om minder dan 10 ter beschikking gestelde werknemers. Gaat het om tussen de 10 en 20 ingeleende werknemers dan bedraagt de boete € 24.000 en bij meer dan 30 werknemers is de boete € 48.000.
Inleners kunnen nagaan of het uitlenende bedrijf geregistreerd staat in het handelsregister. Via de site van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) is het mogelijk de zogeheten Waadi-check te doen. Daarvoor is het KvK-nummer nodig van het bedrijf dat personeel uitleent. Het inlenende bedrijf kan dan direct zien of de uitlener geregistreerd staat als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt.

0 reacties