Logo AWVN-werkgeverslijnVerzuimbeleid is erop gericht de duur en de frequentie van ziekteverzuim terug te dringen en omvat bovendien preventieve maatregelen om ziekte en ongevallen te voorkomen. Het verzuimbeleid schrijft ook voor wat werkgever en werknemer moeten doen in geval van een ziekmelding.

Verzuimbeleid is een impliciet omschreven wettelijke plicht voor de werkgever, en wordt daarnaast expliciet genoemd in het Arbobesluit (art. 2.9). Volgens dit artikel adviseert de arbodienst over het voeren van gestructureerd, systematisch en adequaat verzuim- en arbobeleid.
Effectief verzuimbeleid bestaat uit een aantal onderdelen.
Verzuimpreventie
Het arbobeleid is gericht op collectieve, arbeidsgebonden preventie van verzuimpreventie, verzuimbeleid richt zich meer op het sociale werkklimaat en de individuele werknemer. Dat er zorgt ervoor dat signalen vroeg worden opgepikt en uitval wordt voorkomen. Verzuimpreventie vindt in toenemende mate plaats binnen de bredere context van duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij om een positieve en op gezondheid gerichte aanpak van werk en arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers. Gemiddeld behoort vijf tot tien procent van het personeel tot de groep die regelmatig verzuimt of in een re-integratietraject zit.
Verzuimprotocol
Door processen en hun inhoud schriftelijk vast te leggen, hebben alle betrokkenen duidelijkheid over hun rechten en plichten en wordt voorkomen dat bepaalde individuen afwijkend behandeld worden. Het protocol beschrijft de processen rond ziek melden, controlevoorschriften, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen.
Om te voorkomen dat werknemers (onnodig) langdurig ziek blijven, is bewaking van het ziekteverzuimproces door een casemanager vaak efficiënt. In het verzuimbeleid staat idealiter beschreven welke functionaris de rol van casemanager op zich neemt. De begeleiding is gericht op een snelle terugkeer naar de werkplek.
Verzuimregistratie en -analyse
Om de effectiviteit van een ziekteverzuimbeleid te evalueren zijn cijfers en analyses noodzakelijk. Periodiek verzuimcijfers en verzuimoorzaken (geanonimiseerd door de bedrijfsarts) analyseren, maakt verzuimpatronen vaak duidelijker. Het ziekteverzuimpercentage kan namelijk het gevolg zijn van een beperkt aantal langdurige verzuimgevallen of juist van veel kort, frequent verzuim. Voor preventie of aanpak van het ziekteverzuim, is het van belang dit te weten.
Een verzuimtraining kan werkgever en leidinggevenden helpen bij de rol die zij volgens het verzuimbeleid spelen. Zij moeten weten welke vragen wettelijk wel en niet toegestaan zijn (lemma A tot Z: privacy en zieke werknemer) en leren hoe ze een efficiënt gesprek kunnen voeren met de verzuimende werknemer met als doel deze zo snel mogelijk te laten re-integreren.

Verzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de bedrijfscultuur. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot verzuimregelingen; voor organisatiewijzigingen is er adviesrecht.

Bronnen
arboportaal.nl en Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners (AWVN/OVAL – 2013)

0 reacties