Verschil tussen cao en avr

Logo AWVN-werkgeverslijnWat is het verschil tussen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en een arbeidsvoorwaardenregeling (avr)?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan worden afgesloten voor een onderneming of voor een bedrijfstak.
De ondernemings-cao heeft betrekking op werknemers van één specifieke onderneming. Daaronder kunnen alle werknemers vallen, maar de cao kan ook gelden tot een bepaald functieniveau of voor specifieke bedrijfsonderdelen. Zo zijn er ondernemingen die meerdere cao’s hebben voor verschillende bedrijfsonderdelen of functiegroepen. Ondernemingscao’s worden afgesloten tussen een werkgever en één of meer vakbonden.
De bedrijfstak-cao heeft betrekking op een hele branche of sector. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer vakbonden. Organisaties die lid zijn van de vereniging van werkgevers die de cao afsluit, vallen rechtstreeks onder de werking van de betreffende bedrijfstak-cao.
Cao-partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten, kunnen bij de minister van SZW een verzoek indienen om bepalingen van hun cao algemeen verbindend te verklaren. Door algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao-bepalingen gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao. Dus ook voor die organisaties die geen lid zijn van de vereniging die de cao afsluit.

Als er geen (ge-avv’de) cao van toepassing is, kunnen de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Deze regeling kan betrekking hebben op alle of een groep medewerkers van een organisatie.
De werkgever kan voor een avr voor een groot deel zelfstandig (eenzijdig) vaststellen; wel heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderdelen van de avr. In de praktijk is echter gebruikelijk dat de werkgever via een convenant het instemmingsrecht van de OR uitbreidt naar het afsluiten van de gehele avr. Ook is het mogelijk te kiezen voor een vorm waarin de OR overleg voert over de gehele avr, maar dar de werkgever uiteindelijk de avr vaststelt.
Vakbonden zijn dus niet direct als partij bij de totstandkoming betrokken, maar een OR kan bijvoorbeeld wel een vakbondsbestuurder als adviseur inhuren tijdens de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

0 reacties