Premiedifferentiatie WW

Premiedifferentiatie WW: werkgevers betalen sinds 1 januari 2020, met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie over het loon van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Voor alle overige dienstverbanden moet de werkgever een hoge WW-premie betalen.

 

Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5 procentpunt. Voor 2022 zijn de premies respectievelijk 2,7% en 7,7%.

Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan. Een eis om de lage premie te mogen hanteren, is dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd is (schriftelijkheidsvereiste lage WW-premie).

In sommige situaties is het mogelijk dat de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie betalen. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar de overeengekomen arbeidsduur met meer dan 30% (overwerk) heeft overschreden.

In de praktijk leven er veel vragen over wanneer welke premie verschuldigd is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een kennisdocument gemaakt, die geregeld een update ondergaat. Het kennisdocument Premiedifferentiatie WW gaat nader in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW, en verduidelijkt een aantal situaties met urenwijzigingen.

Laatste versie kennisdocument Premiedifferentiatie WW van SZW