Gelijke beloning: benchmark verklaart verschillen

Het uitgangspunt is dat tegenover gelijk werk ook gelijke beloning staat (equal pay). In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor het onderwerp: het lijkt erop dat vrouwen voor gelijk werk beduidend minder verdienen dan mannen. Maar is dat ook zo? Steeds meer werkgevers willen daarom inzicht in beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in de eigen organisatie. AWVN biedt twee soorten onderzoek aan: een quickscan en een uitgebreid onderzoek. Lees er alles over in onze brochure Soorten onderzoek gelijke beloning

Wat is het verschil tussen een quickscan en het uitgebreide onderzoek gelijke beloning?

Als u snel een analyse wilt van de huidige beloningsverschillen, dan heet dit een quickscan. Als u ook inzicht wilt in de oorzaken en verschillen, dan is een uitgebreider onderzoek de best passende oplossing. Met het uitgebreide onderzoek gelijke beloning krijgt u niet alleen inzicht in de loonkloof op zich, maar wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar diverse te kwantificeren oorzaken, zoals functieniveau, leeftijd, diensttijd, deeltijdfactor en dergelijke. Dit kan op twee manieren:

  1. Analyse op de karakteristieken van werknemersdata
    Het beloningsverschil wordt dan uitgesplitst naar diverse kenmerken van de werknemers. Zo ontstaat zicht op het verschil in beloning per functiegroep, per geslacht, per leeftijdsklasse, diensttijdklasse ed. Op deze manier kan een eerste indicatie worden gegeven in hoeverre een bepaald kenmerk van invloed is op het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen.
  2. Regressieonderzoek
    Als eerste wordt met behulp van regressieanalyse een schatting gegeven van het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen (de loonkloof). Vervolgens wordt, per verklarende variabele, gekeken wat het effect is op het verschil. Op deze manier wordt het overall verschil in feite afgepeld en wordt gecorrigeerd voor de diverse karakteristieken. Wat vervolgens overblijft, is het “onverklaarde verschil”.


Waarom kiest u voor een onderzoek gelijke beloning (equal pay) van AWVN?

• AWVN beschikt over één van de grootste beloningsdatabases van Nederland.
• AWVN benchmarkt op basis van werkelijke beloningen.
• AWVN adviseert met inachtneming van de arbeidsverhoudingen.

Download hier de brochure