Zo kunt u samenwerken rondom preventie van uitval

Op deze pagina leest u hoe u samen met in- en externe partijen aan preventie van uitval door psychische klachten kunt werken.

Als werkgever, HR-professional of leidinggevende is het belangrijk psychisch welbevinden bespreekbaar te maken, zonder de rol van hulpverlener op u te nemen. Weet dat u ondersteuning kunt krijgen in het nemen van preventieve maatregelen binnen de organisatie. En dat u werknemers kunt opleiden in het leren omgaan met psychische problematiek op de werkvloer. Hier leest u op welke manieren u hulp kunt inschakelen wanneer een medewerker dreigt uit te vallen door psychische klachten.

 • Intern aanspreekpunt

  Het moet in een organisatie duidelijk zijn welke aanspreekpunten er zijn als het gaat om psychische klachten. Dit kan bijvoorbeeld een HR-medewerker zijn.
  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze medewerkers hiertoe op te leiden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Eerste hulp bij psychische problemen? Via een MHFA cursus kunnen medewerkers kennis opdoen over hoe te handelen in een crisissituatie waarbij psychische problemen een rol spelen.
  • Via de training psychische diversiteit krijgen managers concrete handvatten voor de omgang met medewerkers met psychische klachten.
 • Arbeidsdeskundige

  Arbeidsdeskundigen worden vaak pas ingezet als er al sprake is van een jaar verzuim. Echter, zij hebben expertise op het gebied van belasting en belastbaarheid die ook preventief al van toepassing is. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt op dit moment gewerkt aan De Mentaal Gezonde Zaak. In dit project wordt een handreiking ontwikkeld die leidinggevenden moet ondersteunen in het aan het werk houden van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten. De handreiking wordt onder begeleiding van een arbeidsdeskundige geïntroduceerd en geïmplementeerd bij werkgevers.

 • Bedrijfsarts

  Op het moment dat iemand ziek uitvalt, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Maar het kan raadzaam zijn om al eerder hulp in te schakelen.

  • U kunt in samenspraak met de bedrijfsarts een preventieplan opstellen, waar heel concreet gekeken wordt naar het voorkomen van uitval door psychische klachten.
  • U kunt in samenwerking spreekuren of vragenuren faciliteren. Op die manier kunnen leidinggevenden, maar ook andere medewerkers, laagdrempelig hun vragen bespreken.
  • Ook kan de bedrijfsarts als sparringpartner dienen, als er sprake is van dreigende uitval door psychische klachten. Vaak wordt er schroom gevoeld om met een bedrijfsarts over een medewerker te praten, in verband met privacywetgeving. Dit is een zeer relevant thema en er moet daarom ook zorgvuldig mee omgegaan worden. Een aantal aandachtspunten:
   –   Vermijd iedere conversatie over medische aspecten bij de medewerker.
   –   Focus het gesprek niet op de medewerker, maar meer op de context waarin een medewerker zich bevindt. Is er bijvoorbeeld door de medische situatie van een naaste extra druk komen te staan op de medewerker, dan mag dit benoemd worden.
   –   Focus op het gedrag van de medewerker en laat iedere eigen invulling buiten beschouwing. Beschrijf open wat u ziet en verbind hieraan geen oordeel.
 • Externe hulp

  U kunt naar laagdrempelige digitale hulp verwijzen, bijvoorbeeld via de GGZ appwijzer. Maar soms is het fijn concrete hulplijnen aan te dragen. Het is dan mogelijk om ook externe partijen aan te haken. Zet ook hierbij de regie en autonomie van de medewerker voorop. Faciliteer, maar zorg dat de ondersteuningsbehoefte van het individu leidend is. Hiervoor is maatwerk nodig.

  • Schakel een organisatie in waar 24/7 telefonisch hulp beschikbaar is.
  • Faciliteer het gesprek met een coach. Soms kunt u via de werkgever een coaching traject over een werk-gerelateerde vraag starten. Maak dit laagdrempeliger beschikbaar door ook een eenmalig gesprek met een coach over werk- of privéproblemen te faciliteren.
  • Faciliteer gesprekken met een psycholoog.
0 reacties