25 februari 2021

Criteria voor thuiswerken: handreiking beschikbaar

De criteria voor thuiswerken zijn gepubliceerd in Algemene criteria voor thuiswerken. De handreiking van de Rijksoverheid helpt individuele werkgevers en werknemers bij het maken van afwegingen of een werknemer thuis of op locatie kan werken en kan onduidelijkheden over wel of niet thuiswerken wegnemen.

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel mensen al thuis. Maar het kabinet vindt dat dit nog meer moet gebeuren en dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. In een brief van 3 februari van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangegeven dat uit onderzoek van TNO blijkt dat circa 9% van de werknemers meer (uren) kan thuiswerken. In deze brief wordt tevens vermeld dat het kabinet samen met sociale partners werkt aan algemene criteria voor thuiswerken. Inmiddels is de handreiking hierover beschikbaar, zo meldt minister Koolmees in een brief van 24 februari 2021.

De algemene criteria voor thuiswerken zijn te vinden op de website van Arboportaal, hoewerktnederland.nl en slimwerkgeven.nl.

Het uitgangspunt voor de criteria tijdens de coronacrisis voor thuiswerken is ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Maar in veel sectoren kunnen mensen niet of slechts gedeeltelijk thuiswerken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of vanwege persoonlijke omstandigheden.

Soms is werken op locatie nodig, bijvoorbeeld omdat voor werknemers die nodig zijn om de voortgang van een noodzakelijk bedrijfsproces op locatie te waarborgen, of voor werknemers die toegang moeten hebben tot vertrouwelijke informatie die enkel op de bedrijfslocatie is in te zien.

Daarnaast zijn er ook situaties waarin mensen (deels) thuis of op locatie kunnen werken, vanwege dringende persoonlijke omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die door het thuiswerken dusdanige mentale klachten ervaren, dat het voor hun mentale gezondheid noodzakelijk is dat ze hun werk (deels) op locatie doen. Of denk aan werknemers voor wie de omstandigheden thuis niet geschikt zijn om vanuit huis te werken, en niet toereikend te maken zijn. Uiteraard moet de werkplek op locatie dan wel voldoen aan de coronamaatregelen van het RIVM.

De algemene criteria voor thuiswerken zijn bedoeld om onduidelijkheden over het al dan niet thuis kunnen werken weg te nemen bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet samen met de OR of PVT de concrete uitwerking hiervan nader invullen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers al bestaande afspraken over naar het werk komen aan de hand van deze criteria opnieuw tegen het licht houden.

In de brief van 24 februari geeft de minister ook aan dat hij in maart 2021 een advies zal vragen aan de SER over de toekomst van hybride werken na de coronacrisis. Deze adviesaanvraag zal over meer thema’s gaan dan alleen arbeidsomstandigheden. Ook gaat het in op bijvoorbeeld de effecten van hybride werken voor mobiliteit en milieu, randvoorwaarden voor een goede balans tussen thuiswerken en werken op locatie, sociaal-maatschappelijke effecten en de gevolgen voor specifieke groepen zoals jongeren en zzp’ers.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden