Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet flexibel werken (Wfw) is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen; daartoe is de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) omgevormd. De Wfw moet bevorderen dat werknemers ook meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken.

Naast aanpassing van de arbeidsduur, regelt de nieuwe wet ook aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. Dit verzoek mag de werknemer één keer per jaar doen en hij moet dit verzoek twee maanden voor de beoogde ingangsdatum indienen. De werkgever moet uiterlijk één maand voor de beoogde datum reageren op het verzoek. Wanneer hij dit nalaat, dan wordt de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

Afwijzingsgronden in de Wet flexibel werken

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit is een vrij zware toets, de werkgever moet aan kunnen tonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid, van roostertechnische aard, voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).
De afwijzingsgrond van de spreiding van de uren als gevolg van de aanpassing arbeidsduur/werktijd is redelijkheid en billijkheid (R&B). Dit is een lichtere toets dan de toets van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bij de R&B gaat het over de toets welk belang zwaarder weegt: dat van de werkgever of dat van de werknemer.
De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats (thuiswerken) afwijzen. De werkgever moet het verzoek volgens de wet overwegen en bij afwijzing is de werkgever gehouden om een gesprek met de medewerker aan te gaan. De eventuele afwijzing moet schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties