Logo AWVN-werkgeverslijnDe Arbeidstijdenwet (ATW, wettekst) geeft het wettelijk kader voor de maximale arbeids- en minimale rusttijden. In de wet is opgenomen dat arbeidstijd de tijd is dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht en dat rusttijd de tijd is die geen arbeidstijd is.

De Arbeidstijdenwet heeft als doel het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer door het stellen van minimumvoorschriften voor arbeids- en rusttijden en de bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid.

De ATW stelt grenzen aan de maximumarbeidstijd per referentieperiode en geeft normen voor minimumrusttijden. Ook zijn er in de ATW regels te vinden over het werken op bepaalde tijdstippen, zoals werken op zondag of in de nacht. Al die regels zijn op deze site op de pagina Arbeidstijdenwet: normen rond arbeidstijden en rusttijden overzichtelijk weergegeven.

Overtreding van de ATW kan leiden tot boeteoplegging door de Inspectie SZW, waarbij de hoogte van de boete afhankelijk is van de aard en ernst van de overtreding.

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB, wettekst) is een aantal afwijkende en aanvullende bepalingen op het bepaalde in de ATW opgenomen.

 • Over de vereenvoudigde ATW (sinds 1 april 2007 van kracht)

  Sinds 1 april 2007 is de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet van kracht. Een van de belangrijkste wijzigingen die destijds is doorgevoerd, betrof het afschaffen van het dubbele normenstelsel; in plaats daarvan is een enkelvoudig normenstelsel gekomen.

  In de oude wet waren er zogeheten standaardnormen en overlegnormen; die laatste – veel ruimer dan de standaardnormen – konden alleen worden toegepast als daar overeenstemming was bereikt in een cao of in een schriftelijke afspraak tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan.
  In de zogenoemde vereenvoudigde Arbeidstijdenwet is, op een enkele uitzondering na, geen sprake meer van een dubbele normstelling. De huidige enkelvoudige norm is doorgaans gelijk of zelfs ruimer dan de oude overlegnorm, en is daardoor in alle situaties direct toepasbaar (en dus niet langer gebonden aan overeenstemming met vakbond of medezeggenschapsorgaan).
  Daarnaast is het aantal regels in de Arbeidstijdenwet aanzienlijk beperkt, vergeleken met de wet van voor 1 april 2007. Werkgevers en werknemers hebben meer ruimte gekregen om werk en rusttijden zelf in te vullen. De vereenvoudigde ATW beperkt zich zoveel mogelijk tot regels die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer en sluit nauw(er) aan bij de Europese richtlijn over arbeidstijd.

  Meer informatie over er destijds veranderde? Download onderstaand artikel.

  AWVN
  artikel Werkgeven
  november 2006
  Download

0 reacties