20 juni 2019

Drie dingen die u moet weten van de commissie-Borstlap

Hans BorstlapMet de discussienota In wat voor land willen we werken? wil de Commissie regulering van werk, onder leiding van voormalig lid van de Raad van State Hans Borstlap, een brede discussie uitlokken over de regels rond werk. Eind dit jaar komt de Commissie tot voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Hieronder heeft AWVN drie punten uit de discussienota uitgelicht die relevant zijn voor werkgevers.

 

1.  Gelijk speelveld voor alle werkenden, ongeacht contractvorm
Het aantal werkenden met een flexibele contractvorm (tijdelijk en zzp) is in Nederland beduidend hoger dan in andere Europese landen. Om te voorkomen dat deze flexibele krachten de economie destabiliseren, is een gelijk speelveld voor alle werkenden, ongeacht contractvorm, nodig. Nu is er sprake van grote verschillen in bescherming en rechtszekerheid tussen groepen werkenden. De Commissie-Borstlap stelt voor dat voor alle werkenden vergelijkbare arbeidsrechtelijke regels moeten gelden. Dat een breed, universeel fundament alle werkenden bescherming biedt in geval van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Een gelijker speelveld zorgt ervoor dat kostenverschillen tussen verschillende contractvormen afnemen. Dit maakt het minder aantrekkelijk om op oneigenlijke gronden voor de minst gereguleerde en goedkoopste contractvorm te kiezen.

2. Opleiding en ontwikkeling zijn niet vrijblijvend, maar noodzakelijk voor het wendbaar houden van de economie
De wereld van werk verandert voortdurend. Om mee te kunnen komen in die veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat organisaties en werkenden wendbaar zijn. Daarvoor zijn opleiding en ontwikkeling essentieel. Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden moet geen vrijblijvende opgave zijn, maar een verplicht onderdeel van de werkrelatie. Voor de werkgever moet het lonen om op deze manier in menselijk kapitaal te investeren en voor de werkende moet het lonen om te investeren in specifieke kennis en vaardigheden. De overheid kan erop toezien dat duurzame inzetbaarheid een speerpunt is voor de gehele beroepsbevolking in Nederland, ongeacht hun contractvorm.

3. Regels op het gebied van werk eenvoudiger en met meer onderlinge samenhang
Regels zijn nodig om de wereld van werk in goede banen te leiden. Het moet voor alle werkenden duidelijk zijn wat hun rechten en plichten zijn. Regelgeving is nu echter complex en de verschillende regels op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en fiscaliteit sluiten vaak niet goed op elkaar aan. Er is een betere samenhang tussen regels nodig om de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.

Download het tussenrapport van de commissie-Borstlap

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden