15 juli 2020

Arbeidsongeschikte werknemers: tien aanbevelingen StvdA

Arbeidsongeschikte werknemers: er blijven er nu onnodig veel langs de kant staan, vindt de Stichting van de Arbeid. De StvdA heeft daarom tien aanbevelingen gedaan om hun arbeidsparticipatie te vergroten.

Zo is de StvdA van plan om een handreiking met ‘best practices’ te maken. Daarin zijn voorbeelden van cao-afspraken en maatregelen opgenomen die van toepassing zijn op de gehele keten van arbeidsongeschiktheid; van preventie, de eerste twee ziektejaren tot en met de periode na de WIA-beoordeling. Deze handreiking zal andere sectoren en ondernemingen stimuleren en inspireren om dergelijke cao-afspraken of aanpak te maken.

In de aanbevelingen, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Aanbevelingen aan de minister van SZW, pleit de StvdA verder onder meer voor een praktijkgerichte aanpak met maatwerk in de dienstverlening van UWV. Als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers in aanmerking komen voor een bepaalde functie, dan moet de dienstverlening naar werk beter toegesneden worden op die functie. De Stichting van de Arbeid pleit ervoor om bij de re-integratie en de WIA-beoordeling uit te gaan van de praktijk op de arbeidsmarkt in plaats van de huidige theoretische aanpak. Daarbij moet transparant worden welke afwegingen worden gemaakt. Ook de mogelijkheden om via scholing de arbeidsparticipatie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers te verhogen moeten beter benut worden.

Volgens de StvdA moet er voor arbeidsongeschikte werknemers die geen recht hebben op een WIA-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, aanvullende dienstverlening komen. De StvdA stelt daarom voor om ook deze zogeheten 35-minners automatisch toegang tot de WIA-dienstverlening te geven. Dan kan er rekening gehouden worden met de aanwezige medische beperkingen. Nu komen deze gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers vaak in de WW waarbij er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun medische beperking.

De stichting stelt tenslotte voor om de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de tien voorstellen. Mochten deze niet tot het gewenste resultaat leiden dan moet er fundamenteler naar de WIA worden gekeken in het licht van inkomensbescherming en optimale arbeidsdeelname; daarbij kan ook drempelverlaging van 35% arbeidsongeschiktheid naar 25% (of 15%) onderdeel zijn van de discussie.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden