Overzicht

Thema’s

Hervorming arbeidsmarkt

Verzamelpagina hervorming arbeidsmarkt. Recente plannen kabinet arbeidsmarktbeleid, coalitieakkoord 2021, SER-advies, commissie-Borstlap, WRR-rapport.

Roosters en werktijden

Verzamelpagina roosters en werktijden (arbeidstijden). Kostenreductie en minder overwerk door de personeelsinzet en het werkaanbod optimaal op elkaar af te stemmen. En: duurzaam inzetbaar blijven met gezondere roosters. Zelfroosteren, individueel roosteren. Ploegendiensten.

Arbeidsmarktkrapte

Verzamelpagina arbeidsmarktkrapte. Tasforce Arbeidsmarktkrapte. Belonen bij arbeidsmarktkrapte. Meer uren werken. Van werk-naar-werk. Skills en skillspaspoort.

Belonen en beoordeling

Verzamelpagina belonen en beoordelen. Veel werkgevers zijn op zoek naar beoordelings- en beloningsbeleid dat beter aansluit bij de missie, visie, ambities en strategie van het bedrijf. Door nieuwe keuzes te maken op het gebied van belonen en waarderen, verbeteren en versterken zij tegelijkertijd hun imago als werkgever.

Medezeggenschap (OR)

Verzamelpagina medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, rol en bevoegdheden). Maak van medezeggenschap geen juridisch moetje; zorg ervoor dat medezeggenschap het bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering krachtig ondersteunt.

Gelijke beloning

Verzamelpagina equal pay. Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde is een elementair beginsel binnen de arbeidsverhoudingen. Of het werk door een man of een vrouw wordt gedaan, mag niet tot een beloningsverschil leiden. Dat is in de wet vastgelegd, maar de praktijk blijkt toch iets weerbarstiger.

De wendbare organisatie

Verzamelpagina wendbare organisatie. Deze pagina is nog onder constructie.

Pensioenregeling

Verzamelpagina. Pensioenregeling algemeen en de nieuwe pensioenwet (Wtp). Nog twee soorten premieovereenkomsten, de flexibele en solidaire DC-regeling. Leeftijdsonafhankelijke premie. Transitieperiode. De rol van het Pensioenakkoord 2019 bij de Wtp. AWVN-pensioenbenchmark.

Ontslag

Verzamelpagina ontslag. Spelregels (preventieve toets, redelijke gronden en herplaatsingtoets), ontslag op staande voet, met wederzijds goedvinden, de transitievergoeding, het belang van dossiervorming.

Hybride werken

Verzamelpagina hybride werken. De ideale balans tussen thuiswerken en op locatie werken. Waarjewerktbudget (position paper AWVN), reiskosten- en thuiswerkvergoeding, arbowetgeving en thuiswerken.

Privacy in de arbeidsrelatie

Verzamelpagina privacy in de arbeidsrelatie: sollicitatie, bewaartermijn persoonsgegevens, personeelsdossier, publiceren personeelsgegevens, personeelsgegevens doorgeven aan derden, de zieke medewerker, sociale media, e-mail, internet, telefoon, camera’s, volgsystemen. AVG, informatiebeveiliging, datalekken. Loonbeslag.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Verzamelpagina collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ontwikkelingen op cao-gebied lopend seizoen, achtergrondinformatie t.b.v. cao-besprekingen (loonontwikkeling, inflatie) arbeidsvoorwaardennota, bedrijfstak- en ondernemingscao, cursus onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Vernieuwing van de cao op inhoud en proces, cao-app.

aanmelden