05 januari 2022

Indexatie bedrag RVU-drempelvrijstelling ook na 2025

Sinds begin 2021 is in de loonbelasting een tijdelijke drempelvrijstelling voor de RVU opgenomen. Het maandbedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan de netto AOW van een alleenstaande en wordt jaarlijks aangepast. Dit bedrag bedraagt in 2022 € 1.874 bruto per maand.

De RVU-drempelvrijstelling geldt in beginsel voor vijf jaar, maar in een afzonderlijk besluit van 14 januari 2021 is geregeld dat een overgangsregeling in werking treedt met ingang van 1 januari 2026.

In deze overgangsregeling zal worden bepaald dat niet alleen de RVU-drempelvrijstelling, maar ook de koppeling van het bedrag aan de alleenstaande AOW, zoals in de wet is vastgelegd, blijft gelden. Voorwaarde voor toepassing van de overgangsregeling is dat sprake moet zijn van een uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk overeengekomen RVU-regeling. Deze RVU-regeling voorziet in uitkeringen die worden gedaan aan een (gewezen) werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Doordat na afloop van 2025 voorzien is in een overgangsregeling betekent dit dat ook de bepaling die ziet op de indexatie van het drempelbedrag gehandhaafd blijft. Ook na 2025 zal de maandelijkse RVU-uitkering dus worden geïndexeerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden