AWVN en privacy

Privacyverklaring AWVN

Wij hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening. Het kan dan gaan om gegevens die we direct van u krijgen, bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze website en het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Maar ook om persoonsgegevens die wij van onze leden krijgen en die worden gebruikt in onze adviesopdrachten.

In deze privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Hiermee informeert AWVN alle betrokkenen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Over ons
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV te Den Haag, is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van u ontvangen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen persoonsgegevens direct van u, omdat u de contactpersoon bent namens uw werkgever. Maar ook indirect, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever gebruik maakt van onze (advies)diensten en (online) producten. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende doelen.

Voor het aanmaken en onderhouden van uw AWVN-account op de website
Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heeft u een account nodig. In uw account staan uw persoonlijke gegevens, waaronder naam, werkgever, telefoonnummer, e-mailadres en functie. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunt u uiteraard altijd aanpassen via uw profiel. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Voor de klantenservice en werkgeverslijn: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten
U kunt met ons bellen, mailen of berichten sturen via de website. Om te zorgen dat we u meteen kunnen helpen, gebruiken we hierbij uw gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en werkgever. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Voor diensten die wij aan uw werkgever aanbieden, zoals analyses, inzichten en onderzoeken voor uw werkgever
Bij het uitvoeren van onze opdrachten voor uw werkgever hebben wij soms (persoons)gegevens nodig. Bijvoorbeeld bij functieonderzoek en functiewaardering en/of het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Maar ook bij het opstellen en benchmarken van beloningen. Daarom kan het zo zijn dat wij van uw werkgever een set gegevens ontvangen, welke set persoonsgegevens kan bevatten.

Deze set van gegevens gebruiken wij onder andere om uw werkgever te voorzien van bijvoorbeeld analyses, inzichten en om onderzoek te verrichten. Wij beperken het gebruik van persoonsgegevens hierbij zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren. Een deel van de gegevens kunnen wij gebruiken om statistische overzichten te maken en te verbeteren en/of wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor gebruiken wij echter nooit gegevens die naar u te herleiden zijn, maar die wel bijdragen aan het actualiseren van onze gegevens die nodig zijn om een benchmark uit te kunnen voeren.

Voor dit doel verwerken wij naast naam en contactgegevens van onze contactpersoon bij onze leden/opdrachtgevers, bijvoorbeeld ook datasets met leeftijd, functie, salaris, gegevens omtrent dienstverband (zoals duur en type contract). De wettelijke basis is uitvoer van de overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b AVG en gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Onze advocaten gebruiken persoonsgegevens voor het verlenen van juridische diensten aan onze leden
Hiervoor verwerken wij naast contactgegevens van onze contactpersoon (zoals naam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer) alle overige persoonsgegevens die aan ons worden toegestuurd en die nodig zijn om de belangen van onze cliënt(en) te behartigen en onze overeenkomst uit te kunnen voeren (juridisch advies te geven of een lid in rechte bij te staan). De wettelijke basis is de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1 (b) van de AVG.

Onze advocaten en fiscale adviseurs gebruiken ook persoonsgegevens voor screening (o.a. anti-witwaspraktijken) doeleinden
Voorafgaand aan het verlenen van bepaalde juridische en fiscale diensten, verzamelen we informatie om de identiteit van de cliënt (en UBO) te verifiëren, om te voldoen aan anti-witwaswetgeving en wetgeving voor Nederlandse juridische beroepen. AWVN is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). In dat geval moet AWVN ook andere informatie verstrekken die het heeft verzameld. Ook verwerken wij persoonsgegevens voor een eventuele controle door de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit doen we omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn (artikel 6 lid 1 (c) AVG).

Voor marketingdoeleinden en nieuwsbrieven
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Naast onze nieuwsbrieven ontvangt u alleen marketingberichten van ons wanneer u i. ons daar toestemming voor hebt gegeven, ii. daar om hebt gevraagd of iii. uw werkgever lid is van AWVN en u als contactpersoon bij ons bekend staat en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven of mails meer? Uitschrijven is zo gedaan op uw persoonlijke pagina op de website, of door onderaan de e-mail te klikken op ‘voorkeuren beheren’. De juridische basis is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

We verwerken ook een beperkt aantal gegevens zonder dat u het direct merkt. Bijvoorbeeld als u onze digitale nieuwsbrieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail zijn gebruikt. De juridische basis is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Voor het uitvoeren van analyses en ontwikkeling van onze website, producten & diensten
Wij verwerken ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • internetbrowser en apparaattype
  • websitetaal.

De gegevens uit de analytische en marketingcookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookiestatement voor meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke u geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Uw rechten

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heeft u de volgende rechten.

  • Recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u wilt kunnen we uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar FG@awvn.nl. We reageren altijd binnen een maand op uw verzoek. Voorafgaand aan het afhandelen van uw verzoek kunnen we aanvullende gegevens opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Als we uw toestemming nodig hebben
Als wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar FG@awvn.nl. Als we geen andere grondslag hebben voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken, zullen we deze gegevens niet meer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derde partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Maar ook aan dochtervennootschappen en aan AWVN gelieerde bedrijven en eventuele partners met wie wij samenwerken. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, mogen uw gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. In sommige gevallen zijn wij mogelijk wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan overheidsinstanties. In alle gevallen delen we alleen strikt noodzakelijke gegevens.

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verkrijgen en op te slaan. Om uw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de data die buiten de EU worden verwerkt, werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding.

We bewaren uw gegevens in ieder geval zolang uw account actief blijft, tenzij u ons vraagt ​​om gegevens of uw account te verwijderen via FG@awvn.nl. U kunt een deel van uw persoonsgegevens altijd inzien en/of wijzigen in uw eigen account.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Op grond van artikel 32 van de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies en/of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Veiligheid
We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die u bij het verzenden op de website invoert, versleuteld en worden de (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding verzonden.

Vertrouwelijkheid
Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die u ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot uw gegevens.

Wij hanteren een hoog beveiligingsniveau voor uw gegevens. De gegevens worden onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook het gebouw waar de server staat, is goed beveiligd.

Contact en klachten
Heeft u vragen over dit privacystatement of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen, neem dan contact met ons op via FG@awvn.nl.

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacygerelateerde vragen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden