17 juni 2020

Belangrijke stap op weg naar nieuw pensioenstelsel

Het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het afgelopen vrijdag eens geworden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te zien. Daarmee hebben zij gesprekken over de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord afgerond. Minister Koolmees stuurt nog vóór het zomerreces een hoofdlijnennotitie waarin deze uitwerking wordt vastgelegd naar de Tweede Kamer.

 

In het nieuwe pensioenstelsel stappen we van een vaste opbouw van pensioen over naar een systeem met persoonlijke pensioenvermogens. De sterke punten, solidariteit en collectiviteit blijven behouden, de verplichtstelling ook. De uitkering wordt explicieter afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Uitgangspunt is een leeftijdsonafhankelijke premie. Deelnemers krijgen een pensioen dat afhankelijk is van de ingelegde premie en de rendementen daarop. Er zijn straks alleen nog maar ‘premieregelingen’, waarbij partijen kunnen kiezen tussen twee soorten regelingen. Het verschil is meer of minder solidariteit binnen de regelingen en tussen deelnemers. De leeftijdsonafhankelijke premie gaat gelden voor alle type pensioenregelingen.

Uiterlijk in 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe methodiek.  Als deelnemers er in het nieuwe stelsel op achteruitgaan, kunnen zij een compensatie tegemoet zien waarbij kostenneutraliteit het uitgangspunt is. Effecten van overgang naar de nieuwe methodiek worden veelal opgeheven door de positieve effecten van de nieuwe regeling. Voor bestaande premieregelingen is afgesproken dat de leeftijdsonafhankelijke premie niet hoeft te worden toegepast voor bestaande werknemers.

Door de uitzonderlijke, economische omstandigheden, veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, heeft het kabinet toegezegd dat pensioenkortingen komend jaar binnen grenzen niet worden doorgevoerd. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Ook over het nabestaandenpensioen zijn afspraken gemaakt, zodat dit meer wordt gestandaardiseerd en de risico’s op een tekort of gebrek aan nabestaandenpensioen bij baanwisselingen, werkloosheid of echtscheiding worden verkleind. Dat is nodig, want de huidige methodiek kan tot schrijnende situaties leiden.
Uitgangspunt wordt een nabestaandenpensioen op risicobasis bij overlijden voor de pensioendatum, met een fiscaal maximum van 50% van het pensioengevend salaris. De dekking is onafhankelijk van diensttijd, waardoor de hoogte van het partnerpensioen niet meer afhankelijk is van de dienstjaren bij de huidige werkgever. De basis is een levenslange uitkering, maar maatwerk is mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan een hogere uitkering over een kortere periode (actuarieel neutraal). Het fiscale maximum voor het wezenpensioen wordt verhoogd van 14% naar 20% van het salaris en zal uniform gelden tot 25 jaar.

In het pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over het vergroten van het aantal werknemers dat via hun werkgever pensioen opbouwt.  De Stichting van de Arbeid heeft hiervoor een aanvalsplan beperken witte vlek opgesteld. Belangrijk punt is dat wordt aanbevolen dat werknemers in de uitzendsector eerder pensioen gaan sparen dan nu. Nu is er nog een wachttijd van 26 weken.

De uitwerking is nog niet definitief.  De achterbannen van de vakorganisaties moeten nog akkoord gaan. Naar verwachting volgt er nog voor de zomer een debat over de uitwerking. Daarna volgt een wetsvoorstel dat na de zomer naar de Tweede Kamer gaat. Er kan dus nog het een en ander wijzigen.

AWVN vindt het belangrijk dat partijen het nu ook over de uitwerking eens zijn en dat de pensioenpremies stabieler en beter voorspelbaar worden. Dat is belangrijk voor werkgevers. Met de uitwerking van de eerder gemaakte afspraken zetten kabinet, werkgevers en werknemers gezamenlijk een belangrijke stap richting een toekomstbestendig pensioenstelsel dat werkt voor alle deelnemers, jong en oud.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden