Wet Huis voor klokkenluiders (Klokkenluiderswet)

Logo AWVN-werkgeverslijnSinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders [wettekst] van kracht. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.

De wet voorziet in de oprichting van het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Het Huis doet onderzoek naar maatschappelijke misstanden en kan aanbevelingen doen om problemen op te lossen. Het Huis kan ook advies geven aan de verzoeker en de verzoeker begeleiden indien gewenst. Ook kan het Huis onderzoek doen naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. De werkgever is in beginsel verplicht volledig en naar waarheid inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in stukken die nodig zijn voor het doen van onderzoek.

Voor ondernemingen die 50 werknemers of meer in dienst hebben, stelt de wet een interne meldregeling verplicht. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op een dergelijke meldregeling [meer informatie].

Uitgangspunt van de wet is dat een werknemer een vermoeden van een maatschappelijke misstand in beginsel eerst intern bij zijn werkgever meldt, waarna de werkgever de vermoede misstand zal onderzoeken en eventueel maatregelen zal treffen. Nadat de interne melding is afgehandeld, kan de melder een externe melding doen bij de instantie die daarvoor het meest in aanmerking komt, zoals een inspectie of toezichthouder of de afdeling onderzoek van het Huis.

De wet beschermt ook niet alleen werknemers, maar ook diegene die anders dan uit dienstverband arbeid verricht. Denk hierbij aan zelfstandigen, stagiaires en vrijwilligers.

0 reacties