Home / Uitgangspunten van AWVN

Uitgangspunten van AWVN

Werkgeversvereniging AWVN is wegwijzer en initiator van vernieuwing van sociaal beleid binnen ondernemingen, organisaties en branches. Ook in het politieke en maatschappelijke debat over sociaal beleid heeft AWVN een aanjagende rol. Ons motto, vooruitgang door vernieuwend werkgeven, is daarin leidend.

AWVN werd in 1919 opgericht om, namens de aangesloten bedrijven, onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden. Met pakweg een eeuw ervaring weten we hoe belangrijk de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen is. Gaandeweg werd ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’, het adagium voor ons handelen. Als er één investering is die rendement oplevert, dan is dat die in de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen.

 • Ruggengraatmodel

  De kwaliteit van de lijnorganisatie is een bepalende factor voor de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen in een bedrijf. Incidenten in de lijn leveren vrijwel altijd spanning op en verslechteren het overleg met ondernemingsraden en vakbonden. AWVN vindt dat goede arbeidsverhoudingen alles te maken hebben met leiderschap, met stijl, met de persoonlijke ambities en het lef van (eind)verantwoordelijke leiders binnen bedrijven. Hier vindt u meer informatie over ons ruggengraatmodel.

 • Cao en arbeidsvoorwaarden

  De cao kan nog heel lang van waarde blijven als we die op inhoud, proces en structuur voortdurend blijven vernieuwen. Zeker als de cao niet als doel maar als middel wordt gebruikt. De cao is een middel om sociaal beleid in brede zin en arbeidsvoorwaarden in engere zin vast te leggen, maar is tegelijkertijd voldoende flexibel om mee te bewegen met de veranderende eisen van economie, arbeidsmarkt en samenleving.

 • Sociale innovatie

  Innovatie wordt vaak geassocieerd met nieuwe technologieën, producten en diensten. Maar innoveren kan ook door op vernieuwende wijze te werken en samen te werken. Dat is waar sociale innovatie in de kern om gaat. Organisaties staan voor de opgave een klimaat te scheppen waarin sociale innovatie mogelijk is, waarin mensen ruimte krijgen en nemen, verantwoordelijkheid vragen en tonen, regie willen en invullen. AWVN is ervan overtuigd dat dit mensen sterker maakt en ondernemingen succesvoller.

 • Duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid zou hoog op de agenda van elke onderneming moeten staan omdat de arbeidsmarkt razendsnel verandert, mensen op de arbeidsmarkt andere eisen stellen aan werk en duurzaamheid in termen van planet, profit, people steeds meer zijn weg vindt naar de wereld van HR. AWVN vindt dat we daarom moeten werken aan een hogere arbeidsparticipatie, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en aan de vitaliteit van werkenden. Moderne arbeidsvoorwaarden spelen daarin een belangrijke rol.

 • Perspectief voor alle werkenden

  AWVN wil een arbeidsmarkt helpen creëren waarin álle werkenden perspectief hebben, ongeacht de contractvorm waarin iemand werkt. De contractvorm is in ons huidige stelsel bepalend voor zekerheden op de arbeidsmarkt en dat heeft allerlei ongewenste effecten, zoals grote verschillen tussen werkenden, te weinig beweging op de arbeidsmarkt en werkgevers die onder druk van concurrerende bedrijven arbeidsvoorwaarden naar beneden bijstellen. AWVN pleit daarom voor een stelsel van sociale zekerheid voor álle werkenden –, dus ook voor zzp’ers, dat transparant, toegankelijk en betaalbaar is voor werkgevers én werkenden. Daarnaast wil AWVN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief kansen bieden om te participeren: we noemen dat inclusief werkgeven. Diversiteit is in het belang van zowel de maatschappij (iedereen moet de kans krijgen om te participeren) als de organisatie zelf: divers samengestelde teams presteren beter dan homogene teams.

 • License to operate

  Ondernemingen van nu en morgen ontlenen hun bestaansrecht niet alleen aan het genereren van aandeelhouderwaarde, maar ook van maatschappelijke waarde. Dat is de license to operate van organisaties. Het wordt steeds belangrijker dat bedrijven ondernemen tussen markt en mensen en dat winst en waarde elkaar positief beïnvloeden . Ondernemingen zullen steeds meer worden beoordeeld op hun maatschappelijke waarde naast hun financiële waarde – door anderen, maar ook door zichzelf. Om mee te tellen is het noodzakelijk dat naast de vaak al sterk ontwikkelde financiële en juridische functies de mens- en maatschappijgerichte functies binnen het ondernemingsbestuur sterker worden.

 • HR in de boardroom

  AWVN vindt dat bedrijven op strategisch niveau zwaarder moeten inzetten op de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Dat kan onder meer door HR een zwaarder gewicht te geven in raden van bestuur en raden van commissarissen dan nu bij veel ondernemingen het geval is.