Verkennen en koersbepalen

Hoe pak je talentmanagement aan? Talentmanagement in drie stappen.

De interactieve sessie 'Verkennen en koersbepalen' biedt een methodische aanpak waarbij u de noodzaak voor en de uitgangspunten en doelstellingen van talentmanagement bepaalt en vertaalt naar inrichtingskeuzen. Benut het aanwezige talent!

Stap 1: Visie
U bepaalt wat u met talentmanagement wilt bereiken, wat u onder talent en talentmanagement verstaat en wie uw talentdoelgroepen zijn. Ook bepaalt u in deze stap welke randvoorwaarden essentieel zijn voor het welslagen van talentmanagement in uw organisatie.
Resultaat van deze stap: een heldere visie op talentmanagement met doelstellingen, uitgangspunten, talentdoelgroepen en randvoorwaarden.

Stap 2: Inrichting
U inventariseert aan de hand van de zes boxen van het AWVN-model talentmanagement hoe het met talentmanagement in uw organisatie staat. U bepaalt wat er al is, wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft en wat verder kan worden uitgebouwd. U beziet in deze stap welke boxen van talentmanagement verder moeten worden vormgegeven.
Resultaat van deze stap: zicht op de huidige stand van zaken op het gebied van talentmanagement in uw organisatie en zicht op in welke boxen te investeren.

Stap 3: Implementatie
Aan de hand van de geformuleerde visie op talentmanagement en de huidige stand van zaken rond de zes boxen van talentmanagement, formuleert u de gewenste interventies, acties en investeringen die nodig zijn om talent in uw organisatie te vinden, verbinden, ontwikkelen en benutten.
Resultaat van deze stap: een concreet plan van aanpak voor talentmanagement in uw organisatie.

Meer informatie over de interactieve sessie 'Verkennen en koersbepalen'?

Neem contact op met Gaby Soffner, senior organisatieadviseur, soffner@awvn.nl.