VPRO: complexe reorganisatie

Forse bezuinigingen in omroepland zorgden ervoor dat de VPRO een reorganisatie moest doorvoeren. Om een goed reorganisatieplan op te stellen en de uitwisselbaarheid van functies helder te krijgen, schakelde de omroep AWVN in.

Daarnaast is AWVN betrokken geweest bij de uitvoering van de reorganisatie en de hervorming van de topstructuur.

Vraagstuk
Een substantiële bezuiniging van de Rijksoverheid op de omroepbegroting van 2014 en 2015 betekende voor de VPRO dat een omvangrijke reorganisatie in gang moest worden gezet. Diverse programma's konden niet blijven bestaan. Bij het nieuwe programmapakket van de omroep moesten de bijbehorende functies worden vastgesteld. Niet eenvoudig, zegt Patricia van der Steen, hoofd P&O bij de VPRO. 'De bestaande generieke functieomschrijvingen zijn vrij algemeen, terwijl de verschillen in de praktijk groot waren. Om een voorbeeld te noemen: een programmamaker televisie en een programmamaker radio hebben dezelfde generieke functieomschrijving, maar de uitvoering van de werkzaamheden stelt per medium andere eisen aan de medewerker. Daar kwam bij dat bepaalde programmagenres specifieke kennis vereisen van de functionarissen die daarbij betrokken zijn. Om de juiste functies bij het nieuwe programmapakket over te houden en bij de reorganisatie het afspiegelingsbeginsel correct toe te passen, moesten we allereerst een goed beeld krijgen van de uitwisselbaarheid van functies. Daarnaast hadden we behoefte aan ondersteuning bij besluitvorming binnen het managementteam over het reorganisatieplan, aan begeleiding bij het adviestraject met de ondernemingsraad en ondersteuning bij de uitrol van de reorganisatie vanaf de melding collectief ontslag tot en met vaststellingsovereenkomsten en ontslagprocedures bij UWV en de kantonrechter.'

Oplossing
Jan Stolte en Pim Kauffman, ondersteunden de VPRO bij het bepalen van de categorieën uitwisselbare functies binnen de generieke functieprofielen.  Op basis van onder meer gesprekken met de leden van het managementteam, zowel individueel als in groepsverband, kwam een 'stevig rapport' tot stand over de uitwisselbaarheid van functies op grond van de UWV-beleidsregels. Astrid Zuidinga, advocaat arbeidsrecht bij AWVN, ondersteunde dit proces in juridische zin. 'UWV heeft de nadere indeling in categorieën onderling uitwisselbare functies in de ontslagprocedures volledig geaccepteerd', vertelt Zuidinga. 

Resultaat
Door de reorganisatie verdwenen de banen van zo'n 55 mensen geheel of gedeeltelijk. Aangetekende bezwaren werden in vrijwel alle gevallen succesvol weerlegd. Zuidinga: 'Er is veel verweer gevoerd, maar veelal berustte dit op een misverstand. Werknemers en hun adviseurs halen vaak de begrippen onderling uitwisselbare functies en passende functies door elkaar. De feitelijke inzetbaarheid van een werknemer op grond van zijn kennis en kwaliteiten doet echter bij de bepaling van de ontslagvolgorde niet ter zake. De VPRO moest objectief de ontslaglijst samenstellen'. 'Zo'n reorganisatie met veel ontslagen is niet het favoriete deel van mijn baan', zegt Patricia van der Steen. 'Maar het traject is goed verlopen, mede dankzij de ondersteuning door AWVN. Je merkt dat de medewerkers know-how hebben en ervaren zijn in dit soort processen. Zij hebben bijvoorbeeld veel kennis over de uitwisselbaarheid van functies en het opstellen van een reorganisatieplan. Ze stelden de juiste vragen en waren snel thuis in onze organisatie. Het inzetten van AWVN was met name waardevol  door de brede ervaring die de mensen van AWVN meebrachten. We hebben AWVN vervolgens ingeschakeld om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige topstructuur en de VPRO hierover te adviseren.