Visie op pensioen

AWVN beschouwt pensioen als een groot goed. Het gaat om een na de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig opgebouwd systeem waarin werkgevers en werknemers samen optrekken en samen verantwoordelijkheid nemen. Door spreiding van risico’s en dankzij op solidariteit gebaseerde elementen, is het Nederlands pensioenstelsel beheersbaar en betaalbaar. Maar er zijn bedreigingen – zoals het oplopen van de gemiddelde levensverwachting, de toenemende complexiteit en de gevoeligheid van het stelsel als het gaat om rendement op de pensioenreserves – die aanpassingen van het pensioenstelsel rechtvaardigen.

Door tal van ontwikkelingen zijn veel pensioenregelingen zijn echter zo ingewikkeld geworden dat werkgever en werknemers er nog nauwelijks zicht op hebben. En dat is te betreuren, want pensioen is een van de meest aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maar ook, na salaris, de duurste arbeidsvoorwaarde. Gemiddeld werken werknemers één dag per week om ook na hun arbeidzame leven over een goed inkomen te kunnen beschikken.

Vereenvoudiging, daar draait het wat AWVN betreft allemaal om als het om de advisering met betrekking tot de pensioenregeling gaat.
Vereenvoudiging betreft drie aspecten. Op de eerste plaats zijn regelingen nodeloos ingewikkeld. De pensioenexperts van AWVN houden ze streng tegen het licht, rekenen af met de overbodige non-materiële zaken die er in zitten, en ontwerpen regelingen die werknemers weer kunnen begrijpen en waarderen. Daarnaast streeft AWVN naar een volstrekt helder financieel kader. Zodat de werkgever weet wat de huidige en toekomstige kosten zijn van de pensioenvoorziening die hij voor z’n werknemers treft. Geen onaangename verrassingen meer! Tenslotte streeft AWVN ook naar eenvoud bij de uitvoering. Eenvoud zorgt voor efficiency – en dat betekent minder intermediaire kosten, en dus meer opbrengsten.

Onderscheidend voor de AWVN-advisering is verder de aandacht die de pensioenadviseurs hebben voor alle stakeholders bij deze arbeidsvoorwaarde: werkgevers, medewerkers, vakbonden, OR en pensioenfondsen.

​De contouren van een nieuw pensioenstelsel: de toekomstvisie van AWVN

AK-PENSIOENVISIE-2.pngEr vindt al lange tijd een debat plaats over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel. De grondtoon ervan is de kwetsbaarheid van het huidige stelsel. Daarbij spelen opvattingen rond (toekomstige) pensioenthema’s als 1) collectiviteit, keuzevrijheid en maatwerk, 2) risicodeling en solidariteit, en 3) vermogensopbouw voor pensioen, zorg en eigen woning, een rol. In het kader van het jaarcongres 2014 onderzocht AWVN de contouren van een nieuw pensioenstelsel. De bevindingen zijn gepubliceerd in de jaarcongresbundel Toekomst van werk. Download het betreffende artikel