Mensen met migraine… aan het werk!

Wat is migraine?
Migraine is een chronische ziekte die in aanvallen optreedt. De frequentie van de aanvallen varieert tussen één keer per jaar en acht keer per maand (gemiddeld twee keer per maand). Migraine is een ernstige, bonkende hoofdpijn meestal aan één kant van het hoofd, en gaat vaak gepaard met misselijkheid, soms zelfs met overgeven. De pijn kan al door de geringste lichamelijke inspanning, maar ook door licht- en geluidsprikkels verergeren. De aanval duurt, onbehandeld, één tot drie dagen. Tijdens een migraineaanval is de medewerker vaak niet in staat om te werken.

Prikkels
Mensen met aanleg voor migraine kunnen eerder reageren op bepaalde prikkels, zoals licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit (luchtjes, schimmels e.d.). Maar ook onregelmatige werktijden, niet op tijd eten, oververmoeidheid en een gevoel van stress kunnen een aanval versnellen of verergeren. Per patiënt verschillen de kenmerken en patronen nogal.

Hoe vaak komt het voor?
Meer mensen dan je zou verwachten hebben migraine; grofweg 15 tot 20% van de Nederlandse volwassenen. Elke dag hebben in Nederland naar schatting 30.000 mensen migraine. Migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (3:1), vanwege migraine tijdens de menstruatie.

De gevolgen voor u als werkgever
Migraine kan leiden tot verminderd functioneren en ziekte-uitval. Migraine levert - per patiënt - drie tot tien dagen per jaar aan arbeidsverzuim en productiviteitsverlies op. De directe kosten (medicatie, doktersbezoek) bedragen meer dan 250 miljoen euro per jaar. Indirecte kosten, waaronder met name productiviteitsverlies worden voor Nederland geschat op meer dan 1,5 miljard euro per jaar (2008).

Gebrek aan kennis bij zowel werknemer als werkgever
Veel migrainepatiënten zijn zich onvoldoende bewust van hun migraine en de effecten daarvan op hun werk. Voorlichting, ook op de werkplek, kan er aan bijdragen dat de medewerker met migraine prettiger werkt en minder uitvalt. Sociale steun is hierbij van grote waarde. Regelmogelijkheden om een migraineaanval op te vangen, kunnen meerdaagse uitval voorkomen. Een bed in een rustige donkere ruimte, waar de medewerker zich even kan terugtrekken, kan al enorm helpen. ‘Heb het er maar eens over’ is het uitgangspunt, zowel voor de medewerker met migraine als voor diens leidinggevende. Voorwaarde: een open dialoog over beperkingen en oplossingen.

Wat kan de medewerker hieraan doen?
De medewerker met migraine zal er eerst zeker van moeten zijn dat hij migraine heeft en de juiste behandeling krijgt. Vervolgens zal hij duidelijk moeten uitleggen wat de eventuele  beperkingen zijn voor zijn functioneren en welke mogelijke oplossingen (aanpassing werkomgeving en werkbelasting, verandering van werktijden e.d.) hij ziet. Pas als de medewerker met migraine over zijn ziekte praat zijn verbeteringen in de werksituatie te realiseren.

Wat kan de leidinggevende doen?
Een klimaat scheppen waarin de medewerker zich open kan uiten over zijn migraineproblemen.  Daarnaast kan de leidinggevende helpen oplossingen te vinden om onwenselijke prikkels te vermijden.

Wat kan de bedrijfsarts doen?
Bij frequent kortdurend verzuim beoordelen of het om migraine gaat en de juiste behandeling is ingezet. De bedrijfsarts kan, vanuit zijn specifieke deskundigheid, mogelijke oplossingen bespreken met de werknemer en diens leidinggevende. Daarnaast kan hij zorgen voor voorlichting aan HR-afdelingen en eventueel aan leidinggevenden en werknemers.

Tot slot
Er is door ‘het er gewoon maar eens over te hebben’ veel winst te behalen. Extra aandacht voor migraine op de werkvloer kan leiden tot meer vitale werknemers en (veel) minder arbeidsverzuim en productiviteitsverlies.

Meer informatie
Wilt u meer weten over ‘migraine op de werkvloer’, dan kunt u bellen met uw eigen bedrijfsarts. Ook kunt u de richtlijn ‘Mensen met migraine…aan het werk’ en de daarbij behorende versie voor niet-medici bekijken op www.hoofdpijnpatienten.nl