CurTec: concurrentie pareren en blijven groeien

CurTec zag de ontwikkelingen - ontgroening, vergrijzing, veranderende wensen werknemers - al van verre op zich afkomen. Het bedrijf koos ervoor om anders de cao-onderhandelingen in te gaan dan voorheen.

Vraagstuk
De onderneming zag de ontgroening, de vergrijzing en de veranderingen in wensen van werknemers al lang aankomen. Net als de krapte op de arbeidsmarkt voor met name technisch personeel. Hoe de nationale en internationale concurrentie te pareren en in de toekomst te kunnen blijven groeien?

Oplossing
De brainstormsessie onder begeleiding van een AWVN-specialist leidde ertoe dat de cao-onderhandelingen niet startten met een voorstellenbrief, maar met het in kaart brengen van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in de markt. De uitkomst van die inventarisatie vormde de basis voor een zogenoemde belangenkaart; een overzicht van de belangen van zowel het  bedrijf als de werknemers, op de middellange en lange termijn. Belangrijkste uitkomst: levensfasebeleid ontwikkelen en werken aan een 'leercultuur' in het bedrijf. Omdat bleek dat de organisatiegraad erg laag was, heeft de onderneming ervoor gekozen haar werknemers te stimuleren om lid te worden van een vakbond. CurTec heeft inmiddels een werkgroep samengesteld met werknemers uit alle lagen van het bedrijf om bepaalde cao-afspraken concreet vorm te geven.
Het bedrijf heeft de werknemers vanaf het begin geïnformeerd en meegenomen in het proces naar keuzes voor de toekomst van de organisatie.

Resultaat
Deze nieuwe, open aanpak heeft geleid tot meer wederzijds begrip en meer draagvlak voor de uiteindelijke uitkomsten. Petra Boute, hoofd HR: 'De meeste bedrijven hebben het thema levensfasebeleid alleen benoemd. Wij hebben inmiddels een vertaalslag naar de praktijk gemaakt'. Zo komt er een jaarlijks een jaarlijks budget voor employability, waarmee men zowel de vitaliteit als de inzetbaarheid van de medewerkers gaat vergroten. Daarbij is er ook ruimte voor ambities buiten het eigen vakgebied of buiten het bedrijf.
De werkwijze met een werkgroep cao-afspraken betekent dat de uitkomsten van die werkgroep tussentijds in de cao kunnen belanden. Het bedrijf hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de looptijd van de cao. Dit geeft meer flexibiliteit om tussentijds bij te sturen.