Home / Starten met inclusief werkgeven

Starten met inclusief werkgeven

Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan een werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een ‘inclusieve werkgever’ benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte. Een inclusieve werkgever zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de onderneming.

 • Aanleiding: Sociaal akkoord en banenafspraak

  In het Sociaal akkoord in 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsongeschikten.

  In 2026 moeten werkgevers 125.000 banen meer beschikbaar hebben voor mensen met een beperking dan op 1 januari 2013.
  Werkgevers in de marktsector moeten 100.000 extra banen leveren en overheidswerkgevers 25.000.

  Aan het einde van elk jaar wordt gemeten of de afgesproken extra banen voor dat betreffende jaar gerealiseerd zijn. Halen werkgevers de afgesproken aantallen niet, dan kan er een quotum in werking treden. Als dit gebeurt, kijkt de overheid bij werkgevers met meer dan 25 werknemers (minimaal 40.575 verloonde uren per jaar), of werknemers uit de doelgroep voldoende uren in het bedrijf werken. Is dat niet het geval, dan moet de werkgever een quotumheffing betalen.
  Meer over actuele wet- en regelgeving in de Zelfcoach, hoofdstuk WETGEVING.

 • Over welke werknemers gaat het?

  De diversiteit van ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ is groot. Het gaat om de doelgroep van de banenafspraak (mensen met een beperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen), maar ook om andere kwetsbare groepen als ex-gedetineerden, statushouders en langdurig werkloze ouderen.
  De Zelfcoach van AWVN focust (vooralsnog) vooral op de doelgroep van de banenafspraak.

  Meer over verschillende doelgroepen in de Zelfcoach/doelgroep.

 • Ter inspiratie: praktijkverhalen van werkgevers

  Wilt u inspiratie opdoen door voorbeelden van andere werkgevers te zien of te lezen? In de verschillende hoofdstukken van de Zelfcoach zijn veel goede voorbeelden uit ons netwerk opgenomen.

  a. Uitgeschreven cases
  AWVN biedt met de Good practices een rijke database vol voorbeelden van hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde zijn voor organisaties. U kunt de bijna 60 uitgeschreven voorbeelden filteren op verschillende thema’s, sectoren, mogelijkheden en arbeidsmarktregio’s.

  b. Videovoorbeelden
  Er is veel beeldmateriaal waarin werkgevers en werknemers vertellen over hun ervaringen:
  KPN, Inntel Hotels Resort Zutphen en Spaarnelanden zijn drie heel verschillende bedrijven qua sector en bedrijfsgrootte, maar over één ding zijn ze het eens: ruimte maken voor mensen met een beperking is meer dan de moeite waard. Zij geven u in drie minuten tips uit hun eigen praktijk en als u er nog eens drie minuten voor gaat zitten, vertellen ze wat inclusief werkgeven hen heeft opgeleverd.
  Of laat u inspireren door Woonbedrijf Ieder1, KFC, Kwekerij De Plaats, DOK in Delft en Saxion Hogeschool (of bekijk de compilatie van deze vijf video’s van SBCM).

  c. Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven
  Wil uw organisatie ruimte maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u hier zoeken naar voorbeeldbedrijven. Deze databank bevat een link naar artikelen over alle inclusieve organisaties in Nederland, is gemakkelijk doorzoekbaar en te filteren op o.a. regio, sector en bedrijfsgrootte. Ook via trefwoorden als functiecreatie en aanpassen werving&selectie vindt u artikelen over onderwerpen die hen kunnen inspireren.
  Bent u een inclusieve werkgever, maar staat uw organisatie hier niet bij, mail ons dan via werkgeverslijn@awvn.nl o.v.v. nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven.

 • Informatie vergaren

  Wilt u meer informatie, voordat u actief aan de slag gaat met inclusie? Bekijk bijvoorbeeld onderstaande publicaties over dit thema:
  Mensen met een beperking aan de slag helpen
  Instrumenten en stappenplannen voor werkgevers per doelgroep van de banenafspraak
  Verschil smaakt naar meer. De waarde van inclusief werkgeven
  28 argumenten om met inclusief werkgeven te beginnen
  – Privacy versus transparantie
  Handreiking voor werkgevers: wat mag u wel en wat niet rapporteren over inclusief werkgeven

  Daarnaast vindt u veel informatie op de sites van
  werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak
  Op naar de 100.000 banen, een initiatief van VNO-NCW, MKB en LTO.

 • Stappenplan inclusie in uw organisatie

  Een goede voorbereiding is een belangrijke factor voor succesvol inclusief werkgeven. Gebruik onderstaand stappenplan als houvast.

  Ons advies: ga aan de slag, begin klein (bijv. op één afdeling) en ontdek werkende weg wat (in uw organisatie) werkt.

  a. Motivatie helder krijgen
  Waarom wil uw organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? De Zelfcoach, WAAROM, helpt u om de beweegredenen van uw organisatie helder te formuleren.

  b. Verdiepen in wetgeving en doelgroep
  Wanneer u uw motivatie helder hebt, is het nuttig om u te verdiepen in de relevante wetgeving, de verschillende doelgroepen en de regelingen en subsidies waarop u aanspraak kunt maken. Zie hiervoor de Zelfcoach, hoofdstukken WETGEVING – Wetten, WETGEVING – Regelingen en subsidies, DOELGROEP
  Ziet u op tegen evt. administratieve rompslomp? U kunt hulp en advies krijgen van UWV, het Werkgeversservicepunt (WSP) in uw arbeidsmarktregio of een re-integratiebedrijf. Bij SAMENWERKEN vindt u hierover meer informatie.

  c. Verdiepen in mogelijkheden: soorten werk, arbeidsvormen, functies
  Inventariseer en analyseer de mogelijkheden in uw organisatie om mensen met een arbeidsbeperking te laten werken. Functiecreatie en jobcarving kunnen hierbij van pas komen. Maar denk ook aan inkopen bij inclusieve leveranciers en het openstellen van uw reguliere werving voor mensen met een beperking. Meer informatie bij de Zelfcoach, AAN DE SLAG – Beginnen – Soorten werk/functies creëren.

  d. Ambitie formuleren
  Als de motivatie en mogelijkheden helder zijn, kunt u een ambitie formuleren. Dat is het antwoord op de vraag: hoeveel werkplekken gaat u dit jaar, volgend jaar, enz. realiseren?

  e. Plan van aanpak schrijven
  Heeft uw organisatie nog geen plan van aanpak, dan kunnen de experts van AWVN u ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak.

  Checklist plan van aanpak:
  ­- In het plan staat waarom uw organisatie met de doelgroep aan de slag wil.
  ­- Neem in het plan op waar binnen uw organisatie mogelijkheden zijn en wat die mogelijkheden inhouden (taken, uren, bijzondere eisen).
  ­- Beschrijf wat uw organisatie concreet gaat doen om plaatsingen voor te bereiden.
  ­- Noteer de ambitie van uw organisatie in aantallen.
  Meer informatie in de Zelfcoach, AAN DE SLAG – voorbereiding

 • Implementeren plan van aanpak

  Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kunt u daadwerkelijk aan de slag:
  – projectgroep samenstellen
  – financiën regelen
  – stakeholderanalyse maken
  – pilot starten
  – draagvlak organiseren bij collega’s en leidinggevenden
  – begeleiding van de collega uit de doelgroep organiseren
  Meer informatie in de Zelfcoach/aan de slag/voorbereiding

 • Samenwerken met collega-werkgevers en andere externe partijen

  a. Samenwerken in werkgeversnetwerken
  Zoek contact met andere werkgevers bijvoorbeeld via werkgeversnetwerken met ervaring. De Normaalste Zaak initieert samen met regionale werkgeversverenigingen en andere partijen door het hele land regionale werkgeversnetwerken onder de naam ‘99van’. In een netwerk kunnen werkgevers kennis, ervaring en goede voorbeelden delen en gezamenlijk initiatieven ontplooien.

  b. Samenwerken met instanties
  dat zijn bijvoorbeeld werkgeversservicepunten, uitzendbureaus, SW-bedrijven, UWV, gemeenten en re-integratiebureaus. Zij kunnen helpen om:
  – geschikte kandidaten uit de doelgroep te vinden;
  – gebruik te maken van beschikbare subsidiemogelijkheden;
  – werkgevers administratief te ontzorgen;
  – medewerkers te begeleiden.
  Meer informatie: Zelfcoach, hoofdstuk SAMENWERKEN.

 • Ondersteuning door AWVN

  De Zelfcoach bevat veel informatie, zodat u direct aan de slag kunt met inclusie in uw organisatie.
  Loopt u vast of heeft u advies op maat nodig? AWVN kan u helpen, om inclusief werkgeven ook in uw organisatie succesvol te maken. Hier vindt u de dienstverlening van AWVN op het terrein van inclusief werkgeven.