Home / Resterende vakantiedagen en einde dienstverband

Resterende vakantiedagen en einde dienstverband

Logo AWVN-werkgeverslijnAls een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog vakantiedagen over heeft, dan moet de werkgever deze vakantiedagen uitbetalen. De werkgever moet de werknemer in dat geval een schriftelijke verklaring verstrekken waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen zijn uitbetaald. Bij de nieuwe werkgever kan de werknemer deze dagen dan alsnog opnemen in de vorm van onbetaald verlof.

Bij schriftelijke overeenkomst is het mogelijk af te spreken dat hiervan voor de bovenwettelijke dagen wordt afgeweken. Dit betekent dat de werknemer en de nieuwe werkgever schriftelijk kunnen afspreken dat de werknemer geen recht heeft op onbetaald verlof voor de door de vroegere werkgever uitbetaalde bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat is de waarde van een vakantiedag?
De wet (artikel 7:641 BW) bepaalt dat vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst in geld worden uitgekeerd. De wet bepaalt dat de waarde van een vakantiedag gelijk is aan één dag loon.
Uit jurisprudentie volgt wat moet worden verstaan onder loon. Uitgangspunt daarbij is dat de werknemer bij uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst niet in een nadeligere positie mag komen te verkeren dan bij opneming van vakantiedagen tijdens dienstverband. Niet alleen vakantiegeld en dertiende maand moeten worden meegenomen bij de berekening van de waarde van een vakantiedag, maar ook de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en de gemiddeld ontvangen bonussen over een representatieve periode.
Uit jurisprudentie volgt dat dit ruime loonbegrip ook geldt voor de berekening van het loon tijdens vakantie. Gemiddeld ontvangen bonussen moeten derhalve ook tijdens vakantie worden doorbetaald. Een uitzondering geldt voor vergoeding van onkosten die niet worden gemaakt.

  • Uitbetaling niet-genoten vakantiedagen bij overlijden werknemer

    De arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Hebben zijn nabestaanden nu recht op de uitbetaling van een eventueel resterend saldo aan vakantiedagen?
    Aanvankelijk was de Nederlandse rechtspraak hierover verdeeld. Inmiddels heeft ook het Europese Hof van Justitie zich hierover uitgesproken en is duidelijk dat nabestaanden recht hebben op de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen bij overlijden van de werknemer.