11 mei 2021

Organisatie veranderen? Weet wat er onder stakeholders leeft!

In dit artikel staan we stil bij cruciale voorwaarden voor een succesvolle verandering in de organisatie en hoe je dat aan kunt pakken. De diverse fasen van een verandertraject worden benoemd en de voordelen die digitale tooling daarbij kan bieden.

Hoe goed en fijn zou het zijn als jouw organisatie in staat is om veranderingen in de omgeving tijdig te signaleren en daar adequaat op kan reageren? Om snel en toch weloverwogen besluiten te nemen en de besluiten effectief in interventies en acties om te zetten.
Het welslagen van élke verandering hangt echter geheel af van de bereidheid van alle stakeholders om daaraan mee te werken, in de eerste plaats van de medewerkers.

Hoe werkt veranderen en hoe vergroot je de kans van slagen? Het succes van de verandering is onder andere afhankelijk van de wijze waarop het veranderproces ingericht wordt met die stakeholders. Het is van belang om alle stakeholders te betrekken bij de beweging die je maakt en te onderzoeken wat er onder hen speelt en leeft. Hoe doe je dat goed en snel?

Hoe werkt veranderen en hoe vergroot je de kans van slagen?

In de AWVN aanpak voor verandertrajecten kijken we naar het hele systeem. Een succesvolle verandering vereist dat alle stakeholders actief betrokken worden en zich betrokken voelen bij het proces. Hierdoor ontstaat eigenaarschap en dat betekent dat het resultaat van het proces en de daaruit voortkomende afspraken representatief zijn en gedragen worden. Hoe een organisatie medewerkers betrekt, maakt niet uit. Als de organisatie het maar doet, omdat anders de kans té groot is dat je de organisatie niet meekrijgt.

Onze ervaring leert wel dat je aan het begin van het traject moet investeren in een gedegen procesaanpak. Hierbij vormen het formuleren van een visie op het proces en het schetsen van het toekomstperspectief het startpunt. Deze zijn richting gevend voor de verdere procesaanpak. Daarnaast is het ook van belang om snel inzicht te krijgen in wat er leeft en speelt in de organisatie. AWVN ziet steeds vaker het gebruik van digitale tooling bij veranderprocessen.

Toegevoegde waarde digitale tooling bij veranderen

Digitale tooling (zoals bijvoorbeeld Preference) maakt het mogelijk om alle stakeholders in de organisatie te betrekken bij het (verzamelen van input voor het) formuleren van een adequate interventie(s) en de besluiten met data te onderbouwen. Door in dialoogsessies digitaal ‘live’ inzichtelijk te maken ‘wat’ (groepen) medewerkers belangrijk vinden, hoef je je in de dialoog alleen nog te richten op het ‘waarom’ medewerkers iets belangrijk vinden. Dit verkort de doorlooptijd van (de inventarisatie en analysetijd in) verandertrajecten aanzienlijk.

Waarvoor kunt u Preference inzetten?

Preference is breed inzetbaar binnen organisaties. Voorbeelden zijn:
– effectief afstemmen van uw HR-beleid aan de specifieke behoeften van interne of externe groepen medewerkers
– voorspellen van mogelijke effecten van wijzigingen in uw beleid
– ontwerpen van een employee value propositie om een aantrekkelijke werkgever te worden
– draagvlak creëren om arbeidsvoorwaarden te moderniseren, personaliseren en/of flexibiliseren
– optimaliseren van uw arbeidsvoorwaardeninvestering: tevredenheid/betrokkenheid vergroten.

Wat is Preference?

Preference is een interactieve rankings/-analysetool die organisaties diepgaande inzichten geeft in specifieke voorkeuren van groepen medewerkers binnen uw organisatie. Op basis van deze inzichten kunt u met data ‘real time’ onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan interventies, thema’s en/of beleid. De uitvraag aan respondenten is door middel van een ‘gamified survey’ en het invullen ervan duurt slechts 5-10 minuten, dat maakt het plezierig & intuïtief voor respondenten om in te vullen.

Voorbeelden van diepgaande inzichten

·        Inzoomen op voorkeuren van specifieke (doel)groepen.

·        Voorspellen van de impact van te nemen maatregelen; wie zal voor zijn en wie niet?

·        Identificeer ‘gaps’ in de waarde propositie van uw medewerkers. U kunt de waardering die respondenten vinden voor bepaalde elementen vergelijken met hoe tevreden ze zijn. Met andere woorden welke elementen zijn ‘underperforming’ en welke ‘overperforming’? Zo weet u waar de grootste impact te behalen is.

·        In welke thema’s kan u investeren om het meeste effect te hebben?

De resultaten uit deze interactieve rankings-/analysetool kunt u gebruiken als input voor de (data-gestuurde) dialoog met een representatieve groep om inzicht te krijgen waarom medewerkers belang hechten aan de elementen die zij belangrijk vinden. Dit kunt u als input gebruiken voor de focusgroepen, die aan de slag gaan met een nieuw design voor de thema’s waar u in wilt investeren.


Fasen in verandertraject

Globaal onderscheidt AWVN verschillende fases in een aanpak voor een verandering.

Voorbereiding

  • Schetsen van het gezamenlijke toekomstperspectief (focus aanbrengen)
  • Focus op gedegen procesaanpak inclusief interventies (maatwerk)
  • Voorbereiding inzet digitale tooling (optioneel)

Uitvoering & realisatie

  • Inventarisatie van wat alle stakeholders belangrijk vinden (digitale tooling) en waarom (dialoogsessie)
  • Analyse opbrengst (m.b.v digitale tooling) en interventies en acties formuleren
  • Waar nodig besluiten nemen over uitkomsten interventies en acties

Evaluatie

  • Toetsen van voorgaande stappen aan de realisatie van de doelstelling
  • Eventueel bijsturen van proces en (her)formuleren van acties en interventies passend bij het (vernieuwde) toekomstperspectief.

Naast versnelling in de inventarisatie van wat stakeholders belangrijk vinden, zou een digitale tool als Preference ook kunnen helpen bij het bijsturen van het proces door het toetsen van passende interventies en acties bij de stakeholders.

Kortom: met de inzet van digitale tooling kun je eenvoudig alle stakeholders betrekken en versnelling aanbrengen in verandertrajecten. Het allerbelangrijkste is echter niet de manier waarop je de stakeholders betrekt, als je ze maar betrekt. Het vergroot de kans van slagen van de organisatiewijziging aanzienlijk.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden