Pensioenregeling: advisering

Overzicht van de advisering van AWVN op het gebied van pensioenregelingen.
Ontwerpen nieuwe pensioenregelingen
Onderzoek uitvoering pensioenregeling
Harmonisatietrajecten
Benchmarkonderzoek
Contractonderzoek rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen
Lidmaatschap pensioenfondsbestuur
Workshop Groene pensioenweide
Pensioen.spot
Vereenvoudiging, daar draait het wat AWVN betreft allemaal om als het om pensioenregelingen gaat. Geen nodeloos ingewikkelde regelingen, een helder financieel kader, en eenvoud in de uitvoering. Onderscheidend voor de AWVN-advisering is verder de aandacht die de pensioenadviseurs hebben voor alle stakeholders bij deze arbeidsvoorwaarde: werkgevers, medewerkers, vakbonden, OR en pensioenfondsen.

​Dienstverleningsdocument

De pensioenadviseurs van AWVN adviseren ondernemingen en pensioenfondsen strategisch, actuarieel, fiscaal en juridisch met betrekking tot pensioenen. Voor het adviseren over en het bemiddelen bij financiële (pensioen)producten, beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het AFM-register is de vergunning opgenomen onder nummer 12040602.       

Voor meer informatie over onze advisering en bemiddeling is een dienstverleningsdocument beschikbaar. Download dit document waarin staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En de kosten!

 

Ontwerpen nieuwe pensioenregelingen
Veel bedrijven hebben problemen met hun pensioenregeling: te lage dekkingsgraden, herstelplannen, lage rente, de complexiteit van de regeling, zeggenschapskwesties en uit de hand lopende kosten. Veel organisaties oriënteren zich daarom op een nieuwe regeling. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen om een nieuwe pensioenregeling te ontwerpen. Zo is bijvoorbeeld een afsplitsing van een bedrijfsonderdeel vaak reden om een nieuwe pensioenregeling voor de nieuwe organisatie te ontwikkelen.  AWVN adviseert bij het ontwerpen van nieuwe pensioenregelingen. De pensioenexperts van AWVN begeleiden zo'n traject van begin tot eind: het formuleren van de uitgangspunten van de nieuwe regeling, het overleg met vakbonden of OR en de communicatie met de medewerkers, het ontwerp zelf – u kunt het allemaal aan de pensioenexperts van AWVN overlaten.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Onderzoek uitvoering pensioenregeling
Pensioen is per definitie ondergebracht bij een verzekeraar, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. De uitvoering van de pensioenregeling dient efficiënt en effectief te zijn, dus is het goed om regelmatig te toetsen of de huidige uitvoeringsvorm nog de juiste is. De laatste jaren zijn veel ondernemingspensioenfondsen geliquideerd vanwege de toegenomen eisen. Kleine bedrijfstakpensioenfondsen zoeken naar mogelijkheden voor fusies.
AWVN begeleidt jaarlijks tientallen onderzoeken naar de uitvoering van pensioenregelingen. Onderscheidend voor AWVN is dat de pensioenexperts van AWVN, in tegenstelling tot veel andere pensioenadviseurs, geen enkel belang hebben bij een bepaalde uitvoeringsvorm.
AWVN adviseert ook bij de liquidatie van pensioenfondsen. Dat vraagt om een zeer secuur stappenplan omdat tal van juridische, financiële en uitvoerende componenten door elkaar lopen. AWVN heeft de afgelopen jaren veel ervaring met zulke trajecten opgedaan.​

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Harmonisatietrajecten
Een fusie heeft consequenties voor de arbeidsvoorwaarden – en dus ook pensioen. Wat zijn de juridische mogelijkheden en welke arbeidsvoorwaardelijke oplossing is het meest optimaal? Zijn er specifieke gevoeligheden of bijzondere afspraken? AWVN adviseert bij harmonisatie van pensioenregelingen naar aanleiding van een fusie. AWVN heeft de afgelopen jaren talloze van deze projecten begeleid. ​

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Benchmarkonderzoek
Veel ondernemingen zijn benieuwd naar de aard en karakter van arbeidsvoorwaarden in een regio of branche. Pensioen is vaak een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket omdat er veel geld mee gemoeid is.
AWVN voert met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen geregeld benchmarks uit. Dat kan in de vorm van benchmarks waarin ook andere de arbeidsvoorwaarden worden vergeleken, zodat een vergelijking van het totale arbeidsvoorwaardenpakket ontstaat. Ook kan een benchmark alleen betrekking hebben op pensioen.
In de benchmarks vergelijken de pensioenexperts van AWVN de regelingen zowel kwalitatief als ook kwantitatief. Daardoor wordt duidelijk welk percentage van de loonsom de verschillende werkgevers besteden aan de pensioenregeling. 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Contractonderzoek rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen
Veel organisaties hebben voor hun pensioen een uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar. Zeker op het moment dat het contract verlengd moet worden, kan een studie van groot belang zijn. Wat zijn de grondslagen van het contract, wat zijn de kosten van de uitvoering? Is aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds geen betere optie? De pensioenadviseurs van AWVN hebben veel ervaring met contractonderzoeken van rechtstreeks verzekerde regelingen. Zij zijn ook uitstekend in staat werkgevers te begeleiden bij de contractonderhandelingen met verzekeraars. Onderscheidend voor AWVN is dat de pensioenexperts van AWVN, in tegenstelling tot veel andere pensioenadviseurs, geen enkel belang hebben bij de keuze voor een bepaalde verzekeraar. ​

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Lidmaatschap pensioenfondsbestuur
De eisen aan bestuurders van pensioenfondsen worden strenger; de pensioenproblemen steeds complexer. Daarnaast is het, in het kader van goed pensioenfondsbestuur, niet langer wenselijk dat de werkgeversafgevaardigden in dat bestuur degenen zijn die namens de werkgevers aan de cao-tafel de arbeidsvoorwaarde pensioen bespreken. Deze factoren hebben ertoe geleid dat er aan werkgeverszijde, met name in het midden- en kleinbedrijf, een tekort is ontstaan aan vertegenwoordigers in pensioenfondsbesturen. De oplossing: een pensioendeskundige van AWVN neemt namens de werkgevers zitting in het pensioenfondsbestuur. U bent dan ook direct verzekerd van deskundigheid.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Workshop Groene pensioenweide
GROENE-PENSIOENWEIDE.pngIn deze speciaal op het MT gerichte workshop worden de contouren van het ideale toekomstige pensioenbeleid van de onderneming in een dagdeel vastgesteld. De workshop Groene pensioenweide is een interactieve managementpresentatie waarmee u gestructureerd en stapsgewijs inzicht krijgt in de gewenste contouren van een nieuw pensioenbeleid. De managementpresentatie neemt een dagdeel in beslag en geeft inzicht en samenhang, biedt een uniform begrippenkader en geeft gestructureerd keuzes aan. Elke keuze is een interactief moment dat wordt afgerond met een tussentijdse conclusie. AWVN kan de gemaakte keuzes achteraf vastleggen in een beleidsnotitie. Met deze werkwijze heeft u in korte tijd een gemeenschappelijk inzicht in de huidige pensioenregeling en heeft u de contouren van een passende, transparante koers uitgezet. In de workshop komen de volgende elementen aan bod:
• kenmerken pensioen
• actuele ontwikkelingen
• speelveldbeschrijving
• doelgroepenbeleid
• mate van collectiviteit en solidariteit
• pensioen en loonruimte
• wilt u zorgen of belonen?
• ambitie pensioenniveau
• ambitie mate van onzekerheid
• ambitie indexatie
• ambitie premie
• ambitie focus
• pensioenkennis medewerkers
• invloedmatrix.
Op basis van de uitkomsten worden de contouren van een nieuw pensioenbeleid geschetst en wordt een gap-analyse gemaakt. De workshop wordt verzorgd door twee ervaren pensioenadviseurs. 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Pensioen.spot: actief alle werknemers betrekken
Pensioen.spot is een online instrument dat alle betrokkenen (werkgever, bonden, OR, medewerkers) kunnen gebruiken om met elkaar over modernisering van het pensioen te communiceren. Het is interactief, heeft de mogelijkheid tot gebruik van sociale media, is modern vormgegeven en kan aansluiten bij uw eigen huisstijl.
DEMOPLAAT-PENSIOENSPOT.pngPensioen blijft een ingewikkeld onderwerp. Iedereen wil dat het goed geregeld is, slechts weinigen kunnen doorzien of dat ook echt het geval is. Nieuwe regels en kostenoverwegingen dwingen werkgevers om hun pensioenregeling aan te passen. Een goed moment om met hun werknemers over de pensioenregeling te communiceren – bijvoorbeeld over wat jongeren belangrijk vinden in een pensioenregeling. Maar hoe doet u dat?
AWVN ontwikkelde daarom samen met adviesbureau a-advies Pensioen.spot, een online instrument, waarmee werkgevers alle medewerkers actief kunnen betrekken bij het proces van modernisering van de arbeidsvoorwaarde pensioen in hun onderneming of branche. Medewerkers kunnen via Pensioen.spot ideeën aandragen, hun belangen aangeven en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn,
070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven