Internationale arbeidsmobiliteit: advisering

​Overzicht van de advisering van AWVN op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit.
Migratierecht
Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
Sociale zekerheid
Fiscaal
Pensioenen
Europese ondernemingsraad
AWVN adviseert en helpt werkgevers met het legaal te werk stellen van buitenlandse werknemers in Nederland en van Nederlandse medewerkers in het buitenland. AWVN beschikt over juristen, pensioenspecialisten en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in internationale arbeidsmobiliteit. Zij kunnen u bijstaan op elk van de vijf aandachtsgebieden bij internationale tewerkstelling. Daarnaast kunt u bij AWVN ook terecht voor al vragen over de Europese Ondernemingsraad.
De specialisten kunnen u van dienst zijn bij het hele traject, een gedeelte ervan of enkel één aspect, maar natuurlijk ook als uw huisadviseur als u regelmatig werknemers in- en/of uitzendt.


 

Migratierecht

Nederland voert strikt beleid met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers van buitenlandse medewerkers die zonder vergunning in Nederland werkzaamheden verrichten, krijgen hoge boetes. Het is van belang dat werkgevers die gebruikmaken van arbeidskrachten van buiten de EU de Nederlandse regelgeving goed naleven. Die regelgeving is echter complex en aan constante verandering onderhevig. AWVN helpt bedrijven met het zo snel als mogelijk medewerkers legaal te werk te stellen in Nederland. Waar nodig adviseren de in internationale arbeidsmobiliteit gespecialiseerde juristen van AWVN over de toelatingsprocedures of vragen zij de noodzakelijke verblijfs- en tewerkstellingsvergunning of kennismigrantenvergunning aan. Ook helpt AWVN bij procedures in geval een bedrijf een boete is opgelegd.
Terug naar boven

​Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

In hoofdlijnen doen zich drie vormen van internationaal werken voor: zakenreis (meestal korter dan een maand), korte uitzending (meestal vanaf één tot 12 maanden, gezinsleden gaan niet mee) en lange uitzending, ook wel de expatuitzending genoemd (langer dan een jaar, de gezinsleden gaan in principe mee). Deze drie vormen zijn meestal opgenomen in het uitzendbeleid van een werkgever, waarin normen voor het internationaal werken zijn geformuleerd, en dat afspraken bevat over de arbeidsvoorwaarden. Veelal is dit beleid vertaald in een internationaal uitzendcontract.
AWVN stelt uitzendbeleid op of toetst bestaand beleid aan best practices. AWVN heeft zelf ook een arbeidscontract ontwikkeld speciaal voor werknemers die voor hun onderneming in het buitenland gaan werken (expatcontract). In dit contract maken partijen dusdanige afspraken dat de arbeidsvoorwaarden van de uit te zenden werknemer gelijk blijven – volgens het principe van no gain no loss, dus. De band met de uitzendende Nederlandse werkgever blijft bestaan en partijen maken afspraken over terugkeer, voortzetting van de sociale verzekeringen, het aanvullende bedrijfspensioen, tax equalisation, enzovoort. Met het contract en de uitgebreide toelichting kan de HR-functionaris een internationale uitzending adequaat begeleiden.
Terug naar boven

Sociale zekerheid

Bij elke grensoverschrijding ontstijgt ook het sociaal zekerheidsrecht de landsgrenzen. De sociale verzekeringspositie van een medewerker die in een ander land werkzaamheden gaat uitvoeren, moet dan ook aan de hand van internationale regelgeving worden vastgesteld.
Onder voorwaarden is het mogelijk om de sociale zekerheidspositie in het woonland voort te zetten gedurende buitenlandse werkzaamheden. Als echter niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan het land waar de werknemer tijdelijk zijn werkzaamheden verricht, naheffingsaanslagen en boetes opleggen.
AWVN brengt de sociale verzekeringssituatie in beeld bij in- en uitzending, en adviseert over de wijze van voortzetting. Indien nodig vragen de AWVN-juristen detacheringsbewijzen aan. Ook adviseren zij op welke wijze inleenaansprakelijkheid te voorkomen is als u met buitenlandse uitleners/aannemers werkt.
Terug naar boven

Fiscaal

Bij tijdelijke tewerkstelling van een medewerker in het buitenland zal vaak een belastingplicht in het buitenland ontstaan. De belastingplicht in het thuisland zal echter in veel gevallen blijven bestaan, zodat een dubbele belastingplicht ontstaat. Het is van belang om vast te stellen in welk land loon- en inkomstenbelasting betaald moet worden bij grensoverschrijdende tewerkstelling.
AWVN brengt de fiscale verplichtingen in beeld bij in- en uitzending. Ook adviseren de AWVN-experts over hoe werkgevers inleenaansprakelijkheid kunnen voorkomen wanneer zij met buitenlandse uitleners/aannemers werken. Tenslotte assisteert AWVN werkgevers bij het aanvragen van de 30%-regeling.
Terug naar boven

Pensioenen

Aanvullende - ook wel bovenwettelijke - pensioenen en internationale tewerkstellingen gaan vaak moeilijk samen. De pensioenstelsels in de diverse landen zijn vaak zo verschillend dat bij grensoverschrijdende arbeid geregeld conflicten ontstaan over de belastbaarheid van pensioenpremies, de pensioenuitkering en de overdracht van pensioenopbouw. Deze problematiek is merendeel het gevolg van de diversiteit van fiscale stelsels.
AWVN stelt vast of een bovenwettelijke pensioenregeling in geval van internationaal werken wel of niet te continueren is, en welke fiscale gevolgen internationaal werken heeft voor het bovenwettelijk pensioen.
Terug naar boven

Europese ondernemingsraad (EOR)

Medezeggenschap beperkt zich niet tot Nederland. Als een organisatie meer dan 1000 werknemers heeft in meerdere Europese lidstaten kan de richtlijn Europese ondernemingsraden van toepassing zijn.
Daarbij maakt het niet uit of het hoofdkantoor van de organisatie buiten Europa is gevestigd. Wanneer meerdere medewerkers van de Europese vestigingen om een Europese ondernemingsraad (EOR) verzoeken, kan de werkgever verplicht zijn actie te ondernemen.
AWVN stelt vast of een werkgever de verplichting heeft om Europese medezeggenschap in het leven te roepen en helpt bij het oprichten van een EOR. Ook adviseert AWVN over het onderhandelingsproces bij het oprichten van EOR.
Terug naar boven