Functiewaardering: advisering

Overzicht van de advisering van AWVN op het gebied van functieonderzoek en -waardering.
HR AWVN ORBA logo-web.jpgFunctieonderzoek en -waardering (ORBA)
Indicatieve functierangrorde
Competentiemanagement
Beoordelen
Fijninrichting van de organisatie
Functieonderzoek verschaft de organisatie een blauwdruk van de belangrijkste processen en de daaraan gekoppelde functies. Het legt overlappingen en hiaten in de organisatie en het werkproces bloot. Het geeft rangordeverhoudingen weer. Het geeft antwoord op de vraag of er mogelijkheden zijn voor werknemers om door te stromen. Het maakt duidelijk of de benodigde kennis en vaardigheden in voldoende mate aanwezig zijn en in hoeverre die afgestemd zijn op de doelstellingen van de organisatie. En het biedt concrete aanknopingspunten voor beoordeling.


 

Functieonderzoek en -waardering
​ORBA - het door AWVN zelf ontwikkelde systeem om functies te analyseren te wegen en in te delen in salarisgroepen - is één van de meest toegepaste functiewaarderingssystemen in Nederland. ORBA sluit naadloos aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en managementbehoeften van de 21ste eeuw en is één van de instrumenten binnen AWVN Performance Management. De ORBA-methode, inmiddels toegepast in talloze organisaties, is breed geaccepteerd door werkgevers- en werknemersorganisaties.

Toepassing van de ORBA-methode biedt:Klik voor een vergroting
• een betrouwbare en objectieve onderbouwing van beloningsverhoudingen
• een hoog onderscheidend en verklarend vermogen, en daarmee een optimale acceptatie van de uitkomsten door alle belanghebbenden
• een modern en eenvoudig te hanteren begrippenkader
• een actueel bestand van nationaal referentiemateriaal, dat op maat kan worden aangevuld met bedrijfsspecifieke functies.

Het begrippenapparaat van ORBA kent de volgende vier hoofdkenmerken aan de hand waarvan het functioneel denken en handelen wordt geanalyseerd:
• de verwachte bijdrage: het beoogde resultaat is het vertrekpunt
• de aard van de functionele beslissingen die medewerkers moeten nemen om de verwachte bijdrage te kunnen leveren
• de bekwaamheden die vereist zijn om die bijdragen te kunnen leveren
• de bezwaren die zijn verbonden aan het werk dat tot die verwachte bijdrage moet leiden.


AFBEELDING-ORBA-THROUGHPUT-2.png
 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl

Terug naar boven

Indicatieve functierangorde
Steeds meer organisaties en branches hebben behoefte aan een snelle indicatieve rangordening van functies in functiegroepen, zonder dat daar uitgebreid functieonderzoek en/of -waardering aan te pas komt. Zo'n indicatieve rangordening kan snel gerealiseerd worden, op basis van a) gesprekken met directie, MT en/of OR, b) eigen functieprofielen of c) door AWVN opgestelde functieprofielen.
Het voordeel van indicatieve functierangorde: snel en relatief goedkoop te realiseren; het nadeel: het is minder objectief en zal daardoor minder snel geaccepteerd wordt door medewerkers en/of vakbonden.
AWVN adviseert werkgevers bij het opstellen van een indicatieve functierangorde. Het advies valt niet onder de vlag van de ORBA-systematiek.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

Competentiemanagement
Competenties zijn belangrijk voor het functioneren van de medewerker en het realiseren van de beoogde resultaten. Wilt u competentiemanagement praktisch hanteerbaar maken voor leidinggevenden? Honderden ondernemingen hebben voor de competentieaanpak van AWVN gekozen. Omdat de AWVN-competentieaanpak:
• inzichtelijk maakt wat in termen van gedrag concreet van de medewerker wordt verwacht
• de mogelijkheid biedt om de meest uiteenlopende functies eenvoudig van competentieprofielen te voorzien m.b.v. een slimme en eenvoudig overdraagbare systematiek (praktisch)
• 33 competenties kent; elke competentie heeft een algemene definitie en vijf concreet uitgeschreven ontwikkelings-/prestatieniveaus (spreekt leidinggevenden erg aan vanwege de hanteerbaarheid)
• inzichtelijk maakt wat de koppeling is met ontwikkelen, beoordelen en belonen is (samenhang)
• per competentie vragen kent om te toetsen in welke mate de competentie is ontwikkeld (handig voor selectiegesprekken)
• per competentie ontwikkeltips kent om de competentie tot ontwikkeling te brengen (handig voor coachings- en beoordelingsgesprekken).

FW-COMPETENTIEPROFIEL.png 

De competentieaanpak van AWVN: een gebruikersvriendelijke en makkelijk overdraagbare methode met concreet instrumentarium, die competentiemanagement op eenvoudige wijze koppelt aan ontwikkeling, beoordeling en beloning.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

​Beoordelen
U wilt van het beoordelen van medewerkers een HR-instrument maken dat het resultaatgericht presteren en de ontwikkeling van de medewerker stimuleert? Een systeem dat medewerkers prikkelt om te werken aan het verbeteren van de prestaties en de eigen ontwikkeling, en die differentiatie in beloning onderbouwt?
AWVN beschikt over een beproefde, gestructureerde aanpak waarmee de experts van AWVN een plannings- en beoordelingssystematiek op maat voor uw onderneming inrichten. Indien gewenst worden verantwoordelijkheids-/resultaatgebieden en competenties aangevuld met individuele doelstellingen en in de systematiek verwerkt. Ook een koppeling met beloning is mogelijk.
Deze gestructureerde aanpak en tal van beschikbare halffabricaten (formulieren, handleiding, et cetera) bevorderen de snelheid van de invoering van uw beoordelingsystematiek.
Aanpak Een korte verkennings- en koersbepalende activiteit vormt het vertrekpunt. Op basis van een interactieve managementpresentatie komen op gestructureerde wijze de belangrijkste keuzes tot stand. Binnen die kaders worden - bijvoorbeeld door een werkgroep - de concrete inrichtingskeuzen gemaakt. AWVN zorgt vervolgens voor de uitwerking.
Tijdens de invoering kan AWVN bedrijven ondersteunen bij het instemmingtraject met de OR en desgewenst verzorgt AWVN ook voorlichting en trainingen.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven

​Fijninrichting van organisaties
Door de toenemende omgevingsdynamiek neemt het aantal reorganisaties en daarmee ook het aantal structuurwijzigingen toe in ondernemingen. Kenmerkend is dat de bedrijfsprocessen zelf minder vaak ingrijpend wijzigen dan de organisatie ervan: bedrijfsprocessen zijn stabieler dan de organieke inrichting van die processen.
Het verkoopproces bijvoorbeeld is te beschouwen als een keten van activiteiten die wordt gekoppeld en gestuurd door beslissingen. Bij een reorganisatie blijft het verkoopproces intact; er vindt echter een andere verdeling van activiteiten over functies plaats, resulterend in een gewijzigde organieke inrichting van het verkoopproces.
AWVN biedt dienstverlening aan om organisaties doelmatig in te richten met een doorkoppeling naar samenhangende functies. De adviesaanpak organisatie(fijn)inrichting gaat uit van de bedrijfsprocessen en levert op:
1. een effectieve organisatie- c.q. werkstructuur
2. die vertaald is in een samenhangende functiestructuur
3. waarvan de functieomschrijvingen minimaal voldoen aan de ORBA-kwaliteitseisen die gelden voor in te delen functies.
Basis van de adviesaanpak fijninrichting is het ProcesFrameWork. Dat is een matrix om alle onderdelen van het desbetreffende bedrijfsproces aan functies toe te delen.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven