Belonen: advisering

ADVISEURSGROEPEN-7-THEMA.pngOverzicht van de advisering van AWVN op het gebied van belonen.

Beloningsbeleid
Salarissystemen
Variabele beloning
Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen
Beloningsmonitor
Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenpakketten
Doorberekenen beloningspakketten
Keuzesystemen
Benchmark leaseauto
De dienstverlening van AWVN op het gebied van belonen kenmerkt zich door een samenhangende visie, praktische instrumenten, de grootste database in Nederland, en oog voor wat in de arbeidsverhoudingen passend en haalbaar is.

Beloningsbeleid

Ondernemingen staan voor de opgave het beloningsbeleid aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Wat betekent resultaatgerichtheid en wendbaarheid voor de wijze waarop het bedrijf beloont? Hoe kan een bedrijf inspelen op de veranderende arbeidsmarkt? Welke rol speelt variabel belonen? Wat betekenen de vergrijzing en ontgroening voor de hoogte en samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket?
AWVN heeft veel ervaring in het begeleiden van directie en management van ondernemingen bij het opstellen en aanpassen van het beloningsbeleid. Met behulp van de beproefde interactieve managementpresentatie Bewust belonen komt u in relatief korte tijd gezamenlijk tot een nieuw of vernieuwd beloningsbeleid.
De managementpresentatie is in 2013 geheel vernieuwd. De nieuwste beloningsinzichten, bijvoorbeeld omtrent variabel belonen zijn verwerkt en de opbouw is aangepast op basis van de ervaring in de praktijk.
De rode draad is als volgt:
• analyse van het huidige beloningsbeleid aan de hand van door AWVN opgestelde benchmarks en een gezamenlijke beoordeling van de huidige beloningsvormen in relatie tot de (belonings)doelstellingen van de ondernemingen
• mini-college beloningsbeleid over 15 verschillende vormen van beloning (zowel vast als variabel)
• Inventarisatie van accentverschuivingen van de beloningsdoelstellingen van de onderneming
• gezamenlijke analyse met betrekking tot de ideale beloningsvormen van de onderneming
• maken van keuzes ten aanzien van de hoogte van de vaste beloning, het salarissysteem, de salarisgroei, eevntuele segmentering, de vormen en de hoogte van de variabele beloning en eventuele andere beloningselementen
• afspraken maken over het vervolgtraject qua inhoud, uitwerking en proces.
Met de managementpresentatie Bewust belonen zet uw management in een korte tijd onder deskundige begeleiding van ervaren AWVN-beloningsexperts de contouren van een (ver)nieuw(d) beloningsbeleid uit. AWVN biedt bovendien een professionele, concrete follow up, doordat AWVN beschikt over praktisch en samenhangend instrumentarium voor vormen van resultaatgericht belonen, waarderen, beoordelen, competentie- en resultaatmanagement. 
Bekijk ook het filmpje waarin beloningsadviseur René van Lieshout uitlegt hoe deze presentatie managementteams helpt bij het vormgeven van een nieuwe beloningssystematiek.

Terug naar boven

Salarissystemen

Het vaste salaris vormt het hart van de beloning. Dat is in de meeste bedrijven geregeld in de vorm van het zogeheten salarisgebouw, oftewel het salarissysteem. Een salarisgebouw moet van tijd tot tijd worden gerenoveerd. Bijvoorbeeld omdat het door de vele noodzakelijke kleine aanpassingen zijn ordenende structuur heeft verloren, of omdat het in termen van sturen en stimuleren van medewerkers onvoldoende rendement oplevert.
AWVN beschikt over de grootste database met informatie over het niveau en de structuur van salarisgebouwen in Nederland. AWVN weet dan ook als geen ander hoe een salarissysteem te (her)ontwerpen, passend bij de wensen van de organisatie. Veel ondernemingen hebben inmiddels de overstap gemaakt van een salarissysteem met automatische periodieken naar een systeem met open schalen waarin het groeitempo en het te bereiken maximum beoordelingsafhankelijk zijn. Vormen van dienstverlening die AWVN op dit gebied te bieden heeft, zijn:
• begeleiden van het gehele (her)ontwerptraject, inclusief het overleg met OR of vakbonden
• in kaart brengen consequenties van salarisaanpassing, voor de werkgever en de individuele medewerkers
• vormgeven van overgangsmaatregelen
• doorrekenen van kostenconsequenties
• formuleren van bijbehorende (cao-)teksten
• ondersteuning bij communicatie en voorlichting over het nieuwe salarissysteem.
Terug naar boven

Variabele beloning

Mede door de kredietcrisis is alles wat riekt naar bonussen of variabele beloning verdacht geworden, zelfs goed doordachte, in omvang beperkte regelingen. Betreurenswaardig, want variabele beloning verdient een goede plek in het beloningshuis. De moderne medewerker heeft een rol ergens tussen die van de klassieke arbeider en de ondernemer. Dat een deel van het inkomen variabel is, past bij die positie.
Variabele beloning kan helpen om de prestaties (en ontwikkeling) te sturen en te stimuleren, en dankzij variabele beloning kunnen de loonkosten mee ademen met de bedrijfsresultaten. Van belang daarbij is wel een zorgvuldige instrumentering (spreiding van targets, maximering van uitkeringen, et cetera).
AWVN adviseert over de toepasbaarheid, temporisering en maatvoering van de diverse vormen van variabele beloning, alsmede over praktische zaken als resultaatgebieden, targetsetting en teksten van regelingen. ​
Terug naar boven

Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen

Bij het uitvoeren en aanpassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid hebben organisaties regelmatig behoefte aan een goede arbeidsvoorwaardenvergelijking. Enkele vragen daarbij:
• wat is een goede aanpak: een globale of een nauwkeurige vergelijking?
• welke arbeidsvoorwaarden in de vergelijking betrekken? Enkele, zoals de primaire beloning, of alle arbeidsvoorwaarden?
• wat is slim: vergelijken van de salarisschalen of vergelijken met de actuele salarissen?
• welke referentiemarkt: enkele vergelijkbare organisaties, de branche, de regio of geheel Nederland?
AWVN heeft jarenlang ervaring met dergelijke vragen en beschikt over een unieke database met de beloningsgegevens van zo’n 4,2 miljoen werknemers. AWVN kent van vrijwel alle gangbare functies in het bedrijfsleven de zwaarte en de salarisniveaus, en heeft inzicht in de arbeidsvoorwaardenpakketten van bijna alle sectoren in Nederland.
De beloningsinformatie is voor (indirecte) leden van AWVN op verschillende manieren beschikbaar. Via een aantal standaardproducten, en in de vorm van maatwerk. U kunt zo eenvoudig, snel en betrouwbaar de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie (laten) vergelijken. Met die van uw branche. Met die van Nederland. Per individuele functie of voor uw gehele personeelsbestand. Globaal of zeer nauwkeurig.
Bekijk het schematische overzicht arbeidsvoorwaardelijke vergelijkingen 
Terug naar boven

Beloningsmonitor

De AWVN-beloningsmonitor is een digitale databank waarmee gebruikers zelf actuele beloningsvergelijkingen kunnen maken. De database bevat feitelijke salarissen en de salarissen die deze daadwerkelijk in de praktijk betaald worden. Naast het vaste jaarinkomen wordt ook de variabele beloning, arbeidsduur, pensioenregelingen, leaseauto's en vaste jaarlijkse uitkeringen meegenomen. De AWVN-beloningsmonitor maakt het tevens mogelijk vergelijkingen te maken op leeftijd, sector en bedrijfsomvang.
De AWVN-beloningsmonitor: online salarisdatabase waarmee u zelf kunt benchmarken.
• 100 functies uitgewerkt in 325 typeringen
• Minimum- en maximumsalarissen (beleid) én actuele salarissen uit de praktijk
• Beloningselementen zoals variabel inkomen, arbeidsduur, leaseauto en pensioen
• Zelf benchmarken door eigen beloningsgegevens in te voeren
• Uitkomst benchmark in grafiek en in indexcijfers
• Verfijnen naar uw eigen markt: selecteren relevante regio, sector of omvang
• Eenvoudige invoerschermen
Voor één jaar toegang betaalt u € 995. Voert u binnen twee maanden na aanschaf voor minimaal twintig functietyperingen beloningsgegevens in, dan betaalt u slechts € 595. 
Meer informatie en demo beloningsmonitor
Terug naar boven

Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenpakketten  

De aanleiding voor een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is in de regel een bron van onzekerheid voor medewerkers, namelijk een fusie of bedrijfsovername. Als daar ook nog eens wijziging van de arbeidsvoorwaarden overheen komt, dan ervaren zij dat al snel als een bedreiging, ook al is er sprake van materiële gelijkwaardigheid. Dat betekent niet dat harmoniseren niet verstandig is. Sterker nog: het achterwege laten leidt juist tot onoverzichtelijke situaties, waarbij het arbeidsvoorwaardenbeleid en zelfs het hele HR-beleid kan verzanden in uitvoeringsperikelen.
Een harmonisatie kan succesvol verlopen als de techniek van harmonisatie en de juiste procesaanpak gecombineerd worden met goede communicatie. AWVN begeleidt vele harmonisaties, groot en klein. Daarvoor heeft AWVN een aanpak ontwikkeld voor het harmoniseren of integreren van arbeidsvoorwaarden, op basis waarvan AWVN snel maatwerk voor uw organisatie kan vaststellen. Vervolgens kunt u voortvarend aan de slag. U bent verzekerd van een helder proces - met grote kans op een mooi resultaat, zowel in termen van kosten voor uw organisatie als draagvlak onder uw medewerkers.​
Terug naar boven

Doorrekenen beloningspakketten

Het arbeidsvoorwaardenpakket kent vele onderdelen: vaste en variabele beloning, betaald verlof, bijzondere beloningen, voorzieningen, verzekeringen, vergoedingen en verstrekkingen. Wat is de waarde van uw pakket of hoe verhoudt het ene pakket zich tot het andere pakket? Oftewel: hoe reken je alle verschillende arbeidsvoorwaarden terug naar een en dezelfde noemer? AWVN rekent voor u aan uw arbeidsvoorwaardenpakket. Waarom? Bijvoorbeeld om:
• te kunnen benchmarken met andere organisaties
• materiële gelijkwaardigheid te bewerkstelligen bij een harmonisatie
• personal benefit statements voor uw medewerkers te maken
• nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid vorm te geven en te onderbouwen.
Terug naar boven

Keuzesystemen

Bij veel organisaties is het invoeren van een keuzesysteem actueel. De derde generatie keuzesystemen wordt momenteel veel gebruikt: persoonlijke budgetten en total-cashsystemen.
In een persoonlijke keuzebudget worden één of meer specifieke doelen benoemd waar een budget aan is gekoppeld (employability, levensloop, vitaliteit, verkeersmobiliteit). Belangrijk bij de ontwikkeling en invoering van een keuzesysteem zijn de communicatie met de medewerkers en de mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt.
Met de ontwikkeling van moderne keuzesystemen heeft AWVN inmiddels veel ervaring opgedaan. AWVN adviseert over alle aspecten van keuzesystemen, zoals de wenselijkheid, de vorm, de communicatie en de implementatie.
Terug naar boven

Benchmark leaseauto's

De leaseauto is één van de meest in het oog springende secundaire arbeidsvoorwaarde, tegelijkertijd is het, na pensioen, veelal de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. AWVN heeft op basis van meer dan 60 actuele regelingen een benchmark leaseauto's gemaakt. Met behulp hiervan kunt u eenvoudig uw regeling vergelijken met de markt.
De benchmark is gebaseerd op de zwaarte van de functie (o.b.v. functiewaardering) en niet op het salaris of de functietitel (bijv. HR-manager). Dit maakt vergelijkingen zuiver en de benchmark uniek in Nederland. De benchmark is gebaseerd op meer dan 60 actuele leaseregelingen van een representatieve selectie van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit zorgt voor een betrouwbare benchmark met nauwkeurige resultaten.
De benchmark bevat meer dan 30 verschillende lease-elementen. Zo kun u uw leaseregeling op alle denkbare elementen vergelijken. Beschikbaar voor slechts € 975 (excl. btw).
Terug naar boven