Home / Nieuws / WNT: algemene bezoldigingsmaximum 2018 vastgesteld
woensdag 20 september 2017

WNT: algemene bezoldigingsmaximum 2018 vastgesteld

Het algemene bezoldigingsmaximum in het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) is voor 2018 vastgesteld: € 187.000.

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 is de bezoldigingsmaximum nu op deze wijze geïndexeerd en vastgesteld op € 187.000 (2017: € 181.000). Dit is een verhoging met (afgerond) 3,3 procent.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2018 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste zes maanden en € 19.100 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld.
Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2018 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 182. Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 187.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum).

Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 12 september 2017.

De sectorale normen en staffels voor 2018 in de sectoren van onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2017 vastgesteld.

De WNT trad op 1 januari 2013 in werking. Doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is, genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle informatie over de WNT vindt u op de aan de WNT gewijde site van het ministerie van Binnenlandse Zaken.