vrijdag 21 september 2018

Wijzigingen Arbowet nog niet overal geïmplementeerd

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan onder 774 ‘arbo-beïnvloeders’* in het MKB en grootbedrijf naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet.

Een maand voor het eindigen van de overgangstermijn voor de bestaande contracten (1 juli 2018), is getoetst hoe ver het bedrijfsleven was met de implementatie van de wijzigingen van de Arbowet. De wijzigingen waren nog niet door alle werkgevers geïmplementeerd, blijkt uit het onderzoek dat onlangs gepresenteerd is.

Op 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen. Door de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg moet de werkgever in een nieuw contract met de arbodienst of de bedrijfsarts verplicht een aantal zaken opnemen. De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 zijn gesloten of aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, gold dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd had om het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten.

Uit het onderzoek blijkt dat met name bij het MKB de implementatie van de nieuwe wetgeving nog niet is afgerond. Drie op de vijf ‘arbo-beïnvloeders’ wist een maand voordat de arbocontracten definitief aangepast moesten zijn weliswaar dat de Arbowet is gewijzigd, maar was inhoudelijk niet volledig bekend met deze wijzigingen. Deze groep geeft aan dat nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd in de organisatie.
Er blijkt uit het onderzoek wel een verschil tussen MKB en grootbedrijf; het grootbedrijf heeft over het algemeen meer kennis over de wet en heeft bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd.
De wijzigingen waarbij de bedrijfsarts vrij toegang krijgt tot de werkvloer en er de mogelijkheid is om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts, zijn het meest doorgevoerd.

De arbo-beïnvloeders gaven aan een maand voor de deadline aan te verwachten dat de meeste wijzigingen voor 1 juli 2018 zouden zijn doorgevoerd. Gebrek aan prioriteit, tijd, kennis en capaciteit in de organisatie zijn de belangrijkste redenen die worden genoemd waarom men op dat moment verwachtte niet alle wijzigingen in de Arbowet op tijd te hebben doorgevoerd.

* Onder arbo-beïnvloeders werd in dit onderzoek verstaan: directeur/(mede)-eigenaar, vestigingsmanager/bedrijfsleider, HR-manager of manager P&O, HR-medewerker of medewerker P&O, preventiemedewerker of lid van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad.

Download het onderzoeksrapport

Externe bron
september 2018
Download
0 reacties