woensdag 20 mei 2020

Derde wijziging van de NOW 1

Derde wijziging van de NOW 1: oplossingen voor incidentele betalingen en lagere loonsom in januari en verlenging aanvraagtermijn.

Op de valreep, vlak voor de bekendmaking van de NOW 2, komt er toch nog een derde wijziging van de NOW 1, zo maakte minister Koolmees op 20 mei bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Deze derde wijziging bevat een aantal aanpassingen waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van veel werkgevers, verwacht AWVN. De wijzigingsregeling zelf wordt volgende week gepubliceerd, maar de Kamerbrief geeft al aan op welke punten de regeling wordt aangepast.

Hoofdlijnen

• Incidenteel loon in januari
Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt de loonsom van januari gecorrigeerd voor extra loon zoals een dertiende maand. Als de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 lager is dan driemaal de loonsom van januari, leidt dit tot een (soms forse) korting op de subsidie. Bij incidentele betalingen in januari viel daar niet aan te ontkomen, ook als de reguliere loonsom gelijk bleef. Door deze correctie wordt dit effect, dat werkgevers als onrechtvaardig ervoeren, eruit gehaald.

• Loonsombepaling voor seizoensbedrijven
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Deze wordt daarbij wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan ondernemingen die in de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar. Dat zijn met name seizoensbedrijven, maar deze aanpassing geldt voor alle werkgevers.

• Verlenging aanvraagtijdvak
De aanvraagtermijn voor de NOW 1 zou op 31 mei 2020 sluiten. Deze termijn wordt verlengd. Aanvragen is nu mogelijk tot en met 5 juni 2020.

• Alternatieve referentie-omzet bij overgang van onderneming in 2019
De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen meetperiode (maart – mei, april – juni of mei – juli) af te zetten tegen 25% van de omzet over 2019. Bij overgang van onderneming in 2019 geeft de referentie-omzet over 2019 veelal geen juist beeld, omdat de thans bestaande onderneming nog niet (volledig) bestond. In die gevallen kan de werkgever kiezen voor de regeling m.b.t. de referentie-omzet zoals die nu al geldt voor bedrijven die na 1 januari 2019 gestart zijn. De referentie-omzet wordt dan bepaald over de maanden vanaf de start van het bedrijf of de overgang van onderneming, tot en met 29 februari 2020. Dit wordt dan omgerekend naar een periode van drie maanden. De start of overgang van onderneming moet hebben plaatsgevonden voor 1 februari 2020.

• Grensbedragen accountantsverklaring
Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring vereist als het concern of de rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van (in totaal) €100.000,- of meer, of als de subsidie wordt vastgesteld op €125.000,- of meer. Bij een voorschot van €20.000,- of meer, of een vaststellingsbedrag van €25.000 of meer is een verklaring van een deskundige derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Een deskundige derde is bijvoorbeeld een administratiekantoor, een financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.

• Openstellen aanvraag om vaststelling
De subsidie voor NOW 2 kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de subsidie voor NOW 1 pas vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd. De werkgever die ook de subsidie voor NOW 2 aanvraagt, kan pas na afloop van de subsidieperiode voor NOW 2 voor beide tranches aanvragen. Waar een accountantsverklaring vereist is, wordt de aanvraagtermijn verlengd van 24 naar 38 weken. Daardoor kan de accountantsverklaring veelal meelopen met de reguliere controle van de jaarrekening.

• Openbaarmaking
Aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, worden openbaar gemaakt op de website van het UWV. Dit zal vanaf medio juni gaan gebeuren.

Uitgebreidere informatie volgt op de AWVN-site, zodra de wijzigingsregeling is gepubliceerd. Dat zal ergens in de week van 25 mei zijn.

0 reacties