dinsdag 15 oktober 2019

Wetsvoorstel moet discriminatie bij werving en selectie tegengaan

Het kabinet wil voorkomen dat werknemers worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan of stage. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark via een conceptwetsvoorstel nieuwe maatregelen aangekondigd. Het wetsvoorstel is gepubliceerd voor internetconsultatie.

Volgens het conceptwetsvoorstel wordt in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen dat de werkgever schriftelijk moet vastleggen hoe hij bij werving en selectie arbeidsmarktdiscriminatie tegengaat. Daarbij gaat het zowel om externe als interne sollicitaties. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht met betrekking tot de werkwijze, die overigens ook geldt voor stages. Iedereen, met name sollicitanten, moet bekend zijn met de werkwijze.

De werkgever moet personeel dat betrokken is bij werving en selectie informeren over de risico’s van arbeidsmarktdiscriminatie en de maatregelen die de werkgever heeft genomen om dit te voorkomen. Als er bij werving of selectie gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd systeem, moet de werkgever zich ervan vergewissen dat hierdoor geen arbeidsmarktdiscriminatie plaatsvindt. Hij moet dit kunnen aantonen door documentatie die hij moet bewaren tot drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het gebruik van de systemen is beëindigd.

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt opgenomen dat ook intermediairs een dergelijke werkwijze tegen arbeidsmarktdiscriminatie moeten hebben. Als de werkgever voor werving of selectie een intermediair inschakelt, bijvoorbeeld een uitzendbureau, moet hij nagaan of de intermediair over een adequate werkwijze beschikt. Desgevraagd moet hij ook kunnen aantonen dat hij dit heeft onderzocht. Hij moet dit doen door een document in zijn administratie op te nemen waaruit blijkt dat hij zich ervan heeft vergewist dat de intermediair over een dergelijke werkwijze beschikt. Dit document moet hij tenminste drie jaar bewaren na afloop van het kalenderjaar waarin  hij de intermediair heeft ingeschakeld.

De Inspectie SZW kan controleren of een werkgever beleid om discriminatie tegen te gaan heeft opgesteld en of hij heeft onderzocht of de door hem ingeschakelde intermediair dit ook heeft. Als de werkgever in gebreke blijft, kan de Inspectie een boete opleggen van maximaal € 4.500.

U kunt tot 4 november op het conceptwetsvoorstel reageren.

0 reacties