dinsdag 10 april 2018

Internetconsultatie wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Het kabinet Rutte III had ze al aangekondigd in het Regeerakkoord: maatregelen die een nieuwe balans moeten brengen op de arbeidsmarkt. Een deel van die maatregelen is nu uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), dat op maandag 9 april 2018 ten behoeve van internetconsultatie openbaar is gemaakt.

Belangstellenden hebben tot 7 mei 2018 de tijd om te reageren. Minister Koolmees wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State, en na de zomer naar de Tweede Kamer sturen.

Het voorstel besteedt veel aandacht aan de positie van flexibele arbeid. Extra regels beogen de inzet van oproepkrachten en payrollarbeid in te dammen. Ook de invoering van premiedifferentiatie in de WW naar de aard van het contract heeft tot doel flexibele contractvormen zwaarder te belasten dan vaste contracten. De vraag is of dit de juiste maatregelen zijn om de bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Veeleer knelt het gegeven dat de verschillen in de wettelijke regimes van de diverse contractvormen te groot zijn en dat het vaste contract te onaantrekkelijk is geworden. De verschillen worden in dit voorstel naar verwachting niet voldoende weggenomen om tot balans op de arbeidsmarkt te komen.

De minister stelt ook voor om ontslag weer makkelijker te maken met de introductie van een cumulatiegrond. Die maakt het mogelijk om bij een samenloop van verschillende ontslaggronden die ieder voor zich niet voldragen zijn, in voorkomende gevallen toch het contract te ontbinden. Hier staat dan wel een verhoging van de transitievergoeding tegenover van maximaal 50 procent. Het voorstel is een reactie op de problemen die werkgevers ervaren met het huidige gesloten grondenstelsel. Het geeft echter weinig richting aan de rechter voor de toepassing van de cumulatiegrond. Het is dus nog de vraag of de beoogde versoepeling van het ontslagrecht hiermee ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Positief aan het wetsvoorstel is de verlaagde opbouw van de transitievergoeding na tien dienstjaren, waardoor er over alle dienstjaren een gelijke opbouw is. Dit verkleint de verschillen tussen werknemers en verlaagt de drempel om bijvoorbeeld oudere werknemers aan te nemen. Ook positief is dat de maximale duur van de keten weer van twee naar drie jaar gaat, omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat deze maatregel uit de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) een averechts effect had.

AWVN is het met de minister eens dat een betere balans op de arbeidsmarkt hard nodig is, zeker met het oog op veranderingen als digitalisering en internationalisering van de arbeidsmarkt. Maar al met al ontbreekt een integrale visie op de arbeidsmarkt en zit er (te) weinig samenhang in de voorstellen.

Bijgaand treft u een uitgebreide samenvatting van het voorstel zoals dat op 9 april is gepubliceerd.

0 reacties