Home / Nieuws / Werkgevers komen banenafspraak goed na
vrijdag 26 april 2019

Werkgevers komen banenafspraak goed na

UWV heeft onlangs de Trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd. Dit is de voorbode van het jaarlijkse, officiële meten van de banenafspraak. De cijfers laten ook dit jaar zien dat de werkgevers in de markt meer dan goed op schema liggen.

UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds eind 2015 ieder kwartaal de Regionale rapportage banenafspraak. De nieuwste rapportage bevat de stand van zaken per 31 december 2018. Deze zogenoemde trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.

Eind vorig jaar moesten werkgevers 43.500 extra banen realiseren ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage laat zien dat er tot en met het vierde kwartaal van 2018 in totaal 53.390 extra banen zijn gerealiseerd. De netto ontwikkeling (het saldo van de extra inclusieve banen minus de verloren inclusieve banen) ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 40.942 extra banen via een regulier dienstverband, waarvan 2.607 bij de overheid en 38.335 in de markt.
  • 12.448 extra banen via een uitzendcontract of detachering; deze zijn nu nog niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Naar verwachting publiceert SZW begin juli de officiële viermeting, waarin de onderverdeling van de uitgeleende werknemers is uitgewerkt.

Genoeg reden voor de inclusieve werkgevers om trots te zijn op dit resultaat. En een goed moment voor andere werkgevers om een eerste stap te zetten naar een (meer) inclusieve organisatie. Waarom? Daarom