dinsdag 17 november 2020

Verwarring cijfers banenafspraak opgelost

In een brief aan de Tweede Kamer van 16 november 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereageerd op een rapport dat 11 november in de media verscheen.
In het rapport wordt aangegeven dat er minder banen voor de banenafspraak zouden worden gerealiseerd dan tot nu toe werd aangenomen. De staatsecretaris geeft aan dat de cijfers uit het onderzoek geen correct beeld geven van de resultaten van de banenafspraak.


Andere spelregels
Volgens de staatssecretaris heeft ‘de onderzoeker zijn telling volgens andere spelregels gedaan dan de formele spelregels van de banenafspraak.’ Het rapport bekritiseerde de manier van het tellen
• van detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening
• van mensen uit de Wajong die in- en uitstromen uit werk
• van (ex)leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Wsw-dienstbetrekking

De Wsw staat voor Wet Sociale Werkvoorziening: een voorziening voor mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De staatsecretaris geeft aan dat, in tegenstelling tot wat in het rapport staat, mensen met een Wsw-dienstbetrekking, die worden gedetacheerd of via begeleid werk bij een reguliere werkgever werken, meetellen omdat zij aan de slag zijn bij een reguliere werkgever. Dit terwijl dat werk bij een reguliere werkgever eerder niet per definitie door iemand met een beperking werd ingevuld. De staatssecretaris wijst er ook op dat er per saldo meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn, als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de banenafspraak in combinatie met beschut werk en de (afname van de) Wsw.

Wajong
Over het meetellen van mensen uit de Wajong merkt de staatssecretaris op dat hun uren alleen meetellen voor de gerealiseerde aantallen voor de Banenafspraak als zij op het moment van een meting aan het werk zijn en tijdens de nulmeting niet aan het werk waren. Vallen zij uit – en werken zij op het moment van meting niet, dan tellen de uren niet langer mee in de meting. Als zij vervolgens weer aan het werk gaan, tellen de uren mee omdat het ten opzichte van de nulmeting gaat om een extra baan. In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat de instroom en uitstroom van mensen met een Wajong-uitkering uit werk ten onrechte leidt tot extra banen. Deze conclusie is onjuist.

Doelgroepregister

Met betrekking tot de (ex)leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs constateert de staatssecretaris dat het gaat om een kwetsbare groep waarvoor op basis van objectieve gegevens is besloten dat zij opgenomen kunnen worden in het doelgroepregister. Maar het is geen automatisme dat alle (ex) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs opgenomen worden in het doelgroepregister. Dit is een keuze van de (ex)leerlingen zelf. Als zij zijn opgenomen in het doelgroepregister en aan het werk gaan tellen ze mee voor de banenafspraak. Dit is conform eerder gemaakte afspraken.

0 reacties