woensdag 06 februari 2019

Vernieuwing pensioenstelsel: de plannen van Koolmees

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 1 februari zijn plannen voor een nieuw pensioenstelsel bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van het stuklopen van de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en het kabinet in november. In een brief aan de Tweede Kamer benoemt de minister tien onderwerpen. In het te downloaden document onder dit bericht gaan wij hier uitgebreider op in. Nu volgen eerst de belangrijkste wijzigingen die Koolmees voorstelt.

Een belangrijk onderwerp dat de minister nu met voorrang wil aanpakken, is de afschaffing van de doorsneepremiesystematiek voor pensioenfondsen. Het plan is dat voor iedere werknemer dezelfde pensioenpremie beschikbaar is. Nu is het nog zo dat, naarmate een werknemer ouder is, meer pensioenpremie nodig is om hetzelfde pensioen op te bouwen. Concreet betekent dit dat werknemers die ouder zijn minder pensioen gaan opbouwen dan jongere werknemers. Onderzocht wordt welke maatregelen, zowel centraal vanuit de overheid, als decentraal door bedrijven en sectoren, nodig zijn om de pijn voor met name oudere werknemers te verzachten. Hiervoor maakt het CPB de komende maanden berekeningen.

In het pensioenstelsel dat de minister voor ogen heeft, komt de nadruk te liggen op individuele pensioenpotjes. Nu wordt – bij pensioenfondsen – nog vooral collectief, voor iedereen gelijk, belegd. Dit is gebonden aan strenge regels ten aanzien van korten en indexeren. Dat geeft weliswaar meer zekerheid, maar is tegelijkertijd ook weinig flexibel. In het nieuwe pensioenstelsel komt meer ruimte om het beleggingsbeleid aan te passen naar leeftijd en risicobereidheid van de deelnemers in het fonds. De minister benadrukt daarbij dat het belangrijk is om deelnemers goed te informeren over de premie die is belegd, het rendement dat is behaald en het te verwachten pensioen dat hieruit voortvloeit.

Voor een nieuw pensioenstelsel is het nodig om de tot nu toe opgebouwde pensioenen in te brengen in het nieuwe stelsel. Dit betekent dat de huidige collectieve pot met geld moet worden verdeeld onder de deelnemers in het fonds. De minister wil hiervoor samen met het pensioenveld en de toezichthouder rekenregels opstellen.

Koolmees wil laten onderzoeken of de afgesproken systematiek waarbij de pensioenleeftijd meeschuift met de levensverwachting nog wel gewenst is. Maatschappelijk is er weerstand tegen de snelle stijging van de AOW- en pensioenrekenleeftijd.

Tenslotte wil de minister onderzoeken of het mogelijk is om een deel van het pensioen ineens uit te laten keren. Hiermee kan dan bijvoorbeeld een deel van de hypotheek worden afgelost.

De voorstellen van Koolmees raken alle pensioenregelingen. Dus ook pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Hoe voordelig, of juist nadelig, het nieuwe pensioenstel voor uw werknemers uitpakt, is op voorhand niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van de leeftijdsopbouw binnen uw organisatie en hoe uw pensioen nu geregeld is. Afschaffing van de doorsneepremie kan nadelig uitpakken voor met name oudere werknemers, waardoor een roep op compensatie ontstaat. De voorstellen leiden tot meer stabiele premies voor werkgevers, maar de noodzakelijke overgangsmaatregelen die nu worden aangekondigd, zullen op de cao-tafel terechtkomen. Wees u hiervan bewust!

Download onze duiding bij de pensioenplannen hier:

0 reacties