vrijdag 06 juli 2018

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding naar Senaat

De Tweede Kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het zomerreces ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Bedoeling is dat dit onderdeel van de wet in werking treedt op 1 april 2020, en terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015.

Ook komt er met ingang van 1 januari 2020 meer ruimte om bij cao af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De huidige eis dat het alternatief financieel gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding komt te vervallen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Het is niet langer mogelijk om voor andere ontslaggronden dan bedrijfseconomische redenen van de transitievergoeding af te wijken.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, gaat het voorstel naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt de verdere procedure op 10 juli a.s..

0 reacties