woensdag 07 oktober 2020

Vaststelling subsidie NOW-1: aanvragen vanaf 7 oktober

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen vanaf vandaag – 7 oktober 2020 – een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij de eindafrekening van de NOW-1 wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan de bedrijven die de NOW aanvragen.

Zo krijgen grote bedrijven met veel subsidie een uitgebreide controle, terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd.
Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. Onder andere wanneer bij de aanvraag een accountantsverklaring nodig is, wat voor soort verklaring dat moet zijn, en wanneer u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft voor de vaststelling van de NOW-subsidie.

Tot wanneer kan de aanvraag om vaststelling worden ingediend?

Hebt u een verklaring van een deskundige derde nodig, dan heeft u vanaf de datum van openstelling, 7 oktober 2020, 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen, dus tot en met 23 maart 2021. Als u een verklaring van een accountant nodig heeft, krijgt u 38 weken de tijd, dus tot en met 29 juni 2021. Dit maakt het mogelijk dat u – als u dat wilt – het onderzoek kunt laten meelopen met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting. Maak hierover tijdig afspraken met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant.

Waar moet u rekening mee houden als u een derden- of accountantsverklaring nodig heeft?

Als u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft, is het raadzaam om tijdig contact op te nemen met uw accountant, administratiekantoor of andere financiële dienstverlener. Ga tijdig in overleg. Dit maakt het mogelijk al voorbereidingen te treffen en te komen tot een controleerbare administratie als basis voor uw verantwoording. Heeft u ook voor de tweede periode (of straks derde, vierde of vijfde periode) NOW aangevraagd? Let op dat u dan tijdig met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant overlegt over het afsluitingsproces per subsidieperiode. Dan kunt u de juiste voorbereidingen treffen om de verantwoording voor de omzet per NOW-tijdvak goed te kunnen doen.

Aanvraag via website UWV

Hoe u de definitieve vaststelling van de NOW-1 aanvraagt en welke gegevens daarbij nodig zijn, is te vinden op de website van het UWV. Hier vindt u ook het verplichte digitale aanvraagformulier. Waarschijnlijk kan het UWV niet eerder dan eind november uitsluitsel geven over de definitieve vaststellingen. Overigens geldt dat het UWV regulier 52 weken de tijd heeft om een aanvraag vast te stellen.

Wat geldt er bij terugbetaling

Als werkgevers hun aanvraag tot vaststelling hebben ingediend en het UWV concludeert dat het definitieve subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat een werkgever heeft ontvangen, zal een bedrag worden teruggevorderd. De reguliere betalingstermijn bij terugvordering bedraagt 6 weken. Binnen die termijn kan de werkgever verzoeken om een betalingsregeling. Het UWV zal deze verzoeken welwillend behandelen en een betalingsregeling aanbieden van 12-maandelijkse termijnen. Wanneer ook dit tot problemen leidt bij het voldoen aan de verplichtingen uit de betalingsregeling, kan de werkgever contact opnemen met het UWV. Die bekijkt vervolgens samen met de werkgever welk terugbetalingsschema haalbaar en passend is. Op deze wijze zal de terugvordering zo volledig mogelijk kunnen plaatsvinden, terwijl wordt voorkomen dat de financiële positie van bedrijven door de terugvordering onnodig verslechtert.

0 reacties