dinsdag 16 november 2021

Steunpakket: wel TVL, nog geen NOW

Het steunpakket in het vierde kwartaal: wel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), maar (vooralsnog) geen NOW

 

Door de op 12 november 2021 aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen, kunnen ondernemers die hierdoor geraakt worden minder of geen omzet draaien. Tegelijkertijd zien we een snel herstellende economie die beperkt wordt door de grote arbeidsmarktkrapte. Ook hierdoor lopen ondernemers tegen grenzen aan. Dit vraagt om zorgvuldig afgewogen keuzes passend bij deze fase. Daarom heeft het kabinet besloten een aantal aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021 door te voeren. Aldus de Kamerbrief die door de betrokken bewindslieden op 16 november naar de beide Kamers is gestuurd.

Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

De reeds aangekondigde Vaste Lasten Nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed onder de naam Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021. Ondersteuning aan evenementen en aan de sport worden verruimd, en worden er middelen vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw.

Verbreding van de VLN-regeling naar de TVL-regeling in het vierde kwartaal 2021
Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. Ten slotte vervalt de eerder aangekondigde voorwaarde die was opgenomen in de VLN-regeling, dat de ondernemer in zowel het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2021 TVL-steun moet hebben ontvangen.

Ondersteuning voor evenementen
Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona, loopt tot eind 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze evenementen die vaak te maken hebben met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021, zoals ook in de zomerperiode het geval was.

Ondersteuning voor de culturele sector
Van 13 november tot 4 december 2021 kunnen geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Daarom wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen indien zij aan de voorwaarden voldoen, ook aanspraak kunnen maken op de TVL Q4 2021.

Aanvullende ondersteuning voor de sport
De sportsector wordt wederom getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat hierbij zowel om de professionele sportwedstrijden als amateur sportwedstrijden waarbij geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn. De minister van VWS werkt compensatieregelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Afwegingen rondom loonkosten (NOW)

De nu voorgestelde specifieke maatregelen gelden in principe voor drie weken en de gevolgen daarvan treffen naar verwachting vooral de horeca en de evenementensector. Een sectorspecifieke NOW, bijvoorbeeld enkel gericht op de horeca of evenementensector, is echter niet mogelijk. Daarmee is het enige alternatief een NOW waar alle sectoren voor in aanmerking zouden komen. Om een aantal redenen kiest het kabinet hier niet voor.

In de komende drie weken zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen ten behoeve van een mogelijke herstart van de NOW, voor als deze mocht worden heroverwogen in een scenario waarbij onverhoopt de beperkende maatregelen na 4 december 2021 worden verlengd.

0 reacties