Home / Nieuws / Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA
vrijdag 01 september 2017

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

De minister van SZW heeft aangegeven dat hij een reparatieregeling wil treffen voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens in toch het eigenrisicodragerschap is beëindigd.

 • Regeling eigenrisicodragerschap totale WGA-kosten

  Op grond van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA) kunnen werkgevers sinds 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de totale WGA-kosten, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten.

  Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA moeten werkgevers bij hun aanvraag ook een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen.

  Werkgevers die per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven, hoefden geen nieuw aanvraagformulier in te dienen. Voor deze werkgevers was het voldoende als een nieuwe garantie die het gehele WGA-risico (vast en flex) dekte, door de bank of verzekeraar werd overlegd aan de Belastingdienst.

  De koppeling van de WGA-vast en -flex betekende een grote operatie waarbij de garantstellers (verzekeraars en banken) niet alleen garanties moesten verstrekken voor nieuwe klanten, maar ook voor reeds bestaande eigenrisicodragers. Deze garanties voor de bestaande eigenrisicodragers moesten uiterlijk op 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn voor de uitvoering concrete afspraken gemaakt tussen het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de Belastingdienst en UWV.
  Hierbij ging het over de manier waarop garanties aangeleverd zouden worden, en de manier waarop controle van de levering kon plaatsvinden. Daarbij was ook duidelijk dat het eigenrisicodragerschap van werkgevers waarvan geen nieuwe garantie voor het gehele WGA-risico werd overlegd, zou worden beëindigd per 1 januari 2017.

  Ondanks een redelijk soepel verlopen overgangsproces is gebleken dat verzekeraars in een beperkt aantal gevallen per abuis geen nieuwe garantie aan de Belastingdienst hebben overlegd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager waren en dat wilden blijven in 2017. Deze werkgevers hebben zelf wel op tijd (in 2016) bij hun garant aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven. Omdat voor deze werkgevers per 1 januari 2017 geen geldige garantie voor het totale WGA-risico is overlegd zijn deze werkgevers per 1 januari 2017 (ongewild) weer de publieke verzekering van UWV ingestroomd. Wettelijk gezien mogen deze werkgevers tenminste drie jaar na beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet weer eigenrisicodrager worden.

 • Overgangsregeling

  Voor werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap nu ongewild is beëindigd, acht de regering dit ongewenst. Deze werkgevers hebben er immers niet voor gekozen om hun eigenrisicodragerschap te beëindigen. De regering vindt het daarom gewenst om het voor deze specifieke groep werkgevers eenmalig mogelijk te maken om al eerder dan na drie jaar weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

  De regering is van plan om dit via een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018 te regelen.

  Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 al eigenrisicodrager waren, en waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank, dan wel bij hun intermediair hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.
  Er is vervolgens één moment waarop deze werkgevers kunnen overstappen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA, namelijk op 1 juli 2018. Het is aan de werkgevers om vervolgens conform de reguliere procedure een aanvraag voor eigenrisicodragerschap te doen.

  Dit houdt in dat de werkgevers tenminste dertien weken voor 1 juli 2018 de aanvraag bij de Belastingdienst moeten indienen. Werkgevers die aanspraak maken op deze regeling zullen bij de aanvraag ook moeten kunnen aantonen dat zij in 2016 bij hun garant (verzekeraar of bank, eventueel via een intermediair) hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven. Tevens zullen werkgevers aannemelijk moeten maken dat het niet aan henzelf te wijten is dat de garantie niet uiterlijk op 31 december 2016 aan de Belastingdienst is overgelegd.

  Om dit voor werkgevers te vereenvoudigen bieden verzekeraars aanvullende dienstverlening aan. Als extra dienstverlening voor werkgevers stelt het Verbond van Verzekeraars een lijst op met werkgevers waarvan de verzekeraars formeel verklaren dat deze werkgevers tijdig hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico te willen blijven.

  Werkgevers die zich afvragen of zij op deze lijst zijn opgenomen, of die graag op deze lijst willen worden opgenomen kunnen zich tot uiterlijk 15 december 2017 via een apart loket bij het Verbond van Verzekeraars melden via het e-mailadres reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl.

  De Belastingdienst kan deze lijst controleren en vervolgens hanteren om werkgevers toe te staan weer per 1 juli 2018 eigenrisicodrager te worden. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf om aan te kunnen tonen dat hij tijdig bij zijn verzekeraar, bank of intermediair heeft aangegeven om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven, en dat het niet aan hemzelf te wijten is dat de garantie niet uiterlijk op 31 december 2016 aan de Belastingdienst is overgelegd.

Achtergrondinformatie eigenriscodragerschap WGA