Home / Premies Werkhervattingskas 2018 vastgesteld
woensdag 06 september 2017

Premies Werkhervattingskas 2018 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2018 gepubliceerd (Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018). De nota presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel en flexibel personeel en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2017 berekent.

Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV de premies en parameters vast door middel van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt steeds gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september. De Belastingdienst stuurt later in het jaar elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie.

 • Premies Werkhervattingskas

  Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie Werkhervattingskas.

  De premie Werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie Ziektewetten een gedifferentieerde premie WGA. Voor beide onderliggende verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigenrisicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten. Werkgevers kunnen op 1 januari en 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst worden ingediend. Het eigenrisicodragerschap kan gepaard gaan met een verzekering van het risico bij een private verzekeringsmaatschappij. Ziet een werkgever af van een verzekering dan betaalt hij eventuele uitkeringen van zijn werknemers.

  Premieontwikkeling WGA
  De WGA-premie stijgt licht in 2018: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een stijging en voor 22% blijft de premie gelijk.

  Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden
  De premie Ziektewet stijgt in 2018: het gemiddelde percentage stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden met geringe of geen Ziektewetlasten. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 26% met een daling en 73% met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 1% blijft de premie Ziektewet gelijk.

  Tabel 1 Sectorale premies (bron: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018)

  Tabel 2 Premies en parameters Werkhervattingskas (bron: Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018)

   

 • Marktontwikkelingen WGA

  In 2017 zijn 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van €79 miljard. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 54.000 werkgevers eigenrisicodrager waren met een loonsom van €82 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gedaald van 41% van de loonsom in 2016 naar 38% van de loonsom in 2017.

  Het aantal eigenrisicodragers is gehalveerd terwijl de daling van hun loonsom beperkt is. Hier liggen twee ontwikkelingen aan ten grondslag. Veel kleine werkgevers hebben het eigenrisicodragerschap beëindigd en zich publiek verzekerd bij UWV, terwijl juist een groep van voornamelijk grote werkgeverseigenrisicodrager is geworden.

  De eerste ontwikkeling is vrijwel zeker het gevolg van de samenvoeging van de verzekeringen WGA voor vaste en flexibele dienstverbanden per 1 januari 2017 in het kader van de Wet BeZaVa. Vermoedelijk is dit een eenmalige correctie in de markt op de nieuwe wet- en regelgeving. Alle private WGA-verzekeringspolissen moesten vernieuwd worden en de benodigde garantieverklaringen uitgebreid worden. De tweede ontwikkeling is het gevolg van overige wijzigingen per 2017 in het kader van de Wet verbetering hybride markt WGA. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de overgangen tussen de publieke verzekeraar UWV en de private verzekeraars te stroomlijnen. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar: in 2017 is ongeveer €9 miljard aan loonsom eigenrisicodrager geworden en de verwachting is dat deze trend door zal zetten in 2018.

  Als gevolg van de maatregelen in de hybride markt WGA verwacht UWV voor 2018 dat het marktaandeel van eigenrisicodragers zal toenemen naar 40%.

 • Marktontwikkelingen Ziektewet

  Ook voor de Ziektewet-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 zijn 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van €89 miljard. In 2016 waren dit er 8.200 met een loonsom van €71 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 36% van de loonsom in 2016 naar 43% van de loonsom in 2017. In 2018 verwacht UWV een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 48%.

Externe bron
september 2017
Download
0 reacties