donderdag 06 augustus 2020

Aantal verlopen cao’s neemt toe

Het aantal cao’s dat voorbij de einddatum is en nog niet is vernieuwd, neemt toe. Op dit ogenblik zijn 280 cao’s niet vernieuwd, terwijl dat in een ‘gewone’ zomer 232 zijn. Ook het aantal werknemers dat wacht op een nieuwe cao is veel hoger dan anders: 1,24 miljoen nu tegen 1,16 miljoen in andere zomers.

Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Volgens AWVN is de achterstand in het afsluiten van cao’s nog niet verontrustend. Wel zorgt die achterstand inmiddels voor toenemende onzekerheid bij werkgevers over de loonkostenontwikkeling in 2020. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis.

In juli werden slechts zes nieuwe, vooral kleinere cao’s afgesloten. Gemiddeld hadden die een loonafspraak van 2,65 procent. Volgens AWVN is dat hoge maandgemiddelde niet representatief voor het huidige onderhandelingsklimaat. De afgelopen maanden waren de loonafspraken gemiddeld lager dan 2 procent. De werkgeversvereniging verwacht dat de komende maanden de dalende trend van de afgelopen periode zich zal voortzetten.

Tot dusver werden dit jaar 81 cao’s gesloten. In een normaal jaar zijn dat tot en met juli ruim 200 nieuwe contracten. Sinds half maart ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil.

Kerncijfers

• Loonafspraken juli gemiddeld 2,65 procent
• Loonafspraken cao-jaar 2019 gemiddeld 2,8 procent
• Loonafspraken cao-jaar 2020 gemiddeld 2,8 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in juli: 6
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juli: 30
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 397 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 117 voor 1,1 miljoen werknemers

Analyse

• De gemiddelde contractloonstijging in 2020 bedraagt 2,8 procent op twaalfmaandsbasis, hetzelfde niveau als in 2019. Achter dit gemiddelde zitten hoge afspraken gemaakt vóór het uitbreken van de crisis, hoge afspraken ná de crisis in publieke sectoren en lagere afspraken ná de crisis in de marktsectoren.
• Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 33 akkoorden gesloten voor 500.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in die akkoorden ligt met 2,3 procent een stuk lager dan het jaargemiddelde (2,8 procent).
• In de marktsector is de dalende trend in de contractloonstijging de laatste maanden veel scherper dan in publieke sectoren. De 25 marktakkoorden (voor ruim 232.000 werknemers) die sinds half maart zijn afgesloten, kennen een gemiddelde contractloonstijging van 1,9 procent op twaalfmaandsbasis.

Bekijk actuele cao-informatie en interessante grafieken in onze cao-kijker

Akkoord onder de loep: LEO

Het gaat bij LEO, dienstverlener voor de landbouw, om een kortdurende cao met een looptijd tot en met 31 december 2020.
Vakbonden drongen aan op het maken van tussentijdse loonafspraken om de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers. Werkgevers hebben hiermee ingestemd ondanks de huidige onzekerheid binnen de sector als gevolg van de PFAS-, stikstof- en coronacrisis. Vorig jaar zijn de gesprekken over de nieuwe cao gestaakt, waardoor de laatste loonsverhoging dateert van 1 januari 2019.
De lonen gaan voor werknemers met een maandloon per 1 juli omhoog met 1,85%. Naast de loonsverhoging is het aanpassen van artikel 31 van de cao een belangrijke ontwikkeling. Hiermee kunnen werkgevers bij onwerkbaar weer een beroep doen op een WW-uitkering bij het UWV. De werkgever mag geen externe kracht inhuren voor hetzelfde werk, zolang het UWV een uitkering verstrekt.
De leden van CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) hebben ingestemd met het akkoord. De achterban van FNV heeft niet ingestemd.

Het cao-seizoen in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Loonontwikkeling juli 2020

AWVN

Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen.

Wegens veel animo organiseert AWVN komend najaar een extra cursus Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Interesse?

Lees hier meer en meld u direct aan

Inlichtingen

Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

0 reacties