dinsdag 14 juli 2020

Lagere loonstijging en weinig cao’s in juni

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in juni-akkoorden 1,9 procent. Dat is een stuk lager dan de 3,0 procent die voor de coronacrisis nog werd afgesproken. Het aantal cao-akkoorden was met 9 historisch laag. Normaal gesproken is juni met gemiddeld 43 nieuwe cao’s de drukste maand van het jaar. Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

Tot dusver werden dit jaar 107 cao’s gesloten. In een normaal jaar zijn dat tot en met juni 221 nieuwe contracten. Sinds half maart ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil.

AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen.

Kerncijfers
• Loonafspraken juni gemiddeld 1,9 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,8 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in juni: 9
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juni: 43
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 112 voor 1,1 miljoen werknemers

Analyse
• De gemiddelde contractloonstijging in 2020 bedraagt 2,8 procent op twaalfmaandsbasis, hetzelfde niveau als in 2019. Achter dit gemiddelde zitten hoge afspraken gemaakt vóór het uitbreken van de crisis, hoge afspraken ná de crisis in publieke sectoren en lagere afspraken ná de crisis in marktsectoren.
• Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 27 akkoorden gesloten voor bijna 500.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in die akkoorden ligt met 2,3 procent een stuk lager dan het jaargemiddelde.
• In de marktsector is de dalende trend in de contractloonstijging de laatste maanden veel scherper dan in publieke sectoren. De 20 marktakkoorden (voor ruim 200.000 werknemers) die sinds half maart zijn afgesloten, kennen een gemiddelde contractloonstijging van 1,8 procent op twaalfmaandsbasis.
• De relatief hoge loonafspraken in de publieke sectoren (3,6 procent) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van maatschap¬pelijk klimaat.

Akkoord onder de loep: Bouw & Infra
Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het voortzetting van de productie ondanks de gevolgen van stikstof-, PFAS- en coronabeleid.
De lonen gaan per 1 december 2020 structureel met 2 procent omhoog. Daarnaast krijgen werknemers in december een eenmalige bruto-uitkering van 350 euro naar rato van hun dienstverband. Verdere pensioenpremiestijgingen worden gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers. Voor bouwplaatsmedewerkers met zwaar werk geldt dat zij vanaf 2021 drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Deze zwaar-werkregeling is onder voorbehoud van de totstandkoming van het (centrale) pensioenakkoord.
De nieuwe cao Bouw & Infra heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020. Het onderhandelingsresultaat werd op 29 juni 2020 ondertekend en wordt op korte termijn voorgelegd aan de achterbannen.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen.

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

0 reacties