vrijdag 17 januari 2020

Loonafspraken sinds de crisis niet zo hoog

De loonstijgingen zoals afgesproken in december waren sinds de crisis niet zo hoog. De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in december 3,10 procent. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen maanden voortgezet.

Kerncijfers
• Loonafspraken december gemiddeld 3,10 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,07 procent
• Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,10 procent in december
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in december: 23
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december: 36
• Aantal aflopende cao’s in 2019: 440 voor 3,1 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s in 2019: 318 voor 2,6 miljoen werknemers

Analyse

  1. De in december gemaakte loonafspraken duiden mogelijk op een hervatting van de stijgende trend van de afgelopen twee jaar na een afvlakking in oktober en november. De gemiddelde loonafspraak is hoger dan het jaargemiddelde en ook hoger dan dat van de afgelopen maanden.
  2. De loonafspraken voor 2020 komen tot dusver boven de 3 procent uit. Het zwaartepunt qua loonstijging ligt in veel reeds afgesloten cao’s in 2020.
  3. Het aantal afgesloten akkoorden is iets lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsneejaar. Er is echter geen sprake van een noemenswaardige vertraging bij het afsluiten van cao’s.
  4. De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien.
  5. De onderhandelingen draaien vooral om loonafspraken en veel minder om zaken als duurzame inzetbaarheid, gelijke beloning voor man en vrouw of de balans tussen werk en privé.

Akkoord onder de loep: Achmea
Medewerkers bij Achmea krijgen een nieuwe cao van twee jaar en een contractloonstijging van 1%. Verder is afgesproken dat de standaard arbeidsduur omlaag gaat van 36 uur naar 34 uur per week met ingang van januari 2021, met behoud van salaris. Dit is een beweging die vanuit verschillende perspectieven voordelen biedt: maatschappelijk, individueel en financieel. Deze urenvermindering vertegenwoordigt een waarde van 5,88% van het uurloon.

Andere afspraken zijn onder andere de invoering van een ‘stap-terug’-regeling, een verlofspaarregeling, een proefproject zorgoppas (ondersteuning bij mantelzorg voor kinderen) en een proefproject onbeperkt opleidingsbudget. De stap-terug-regeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken, met een geleidelijke afbouw van salaris en pensioenopbouw over drie jaar. Om in de praktijk te ervaren of het huidige afdelingsopleidingsbudget toereikend is voor de opleidings- en ontwikkelvragen van medewerkers wordt tijdens de looptijd van de cao een proef uitgevoerd op een aantal nader af te spreken afdelingen waarbij het budget niet de beperkende factor is.

De nieuwe cao is een verdere invulling van de Agenda voor de toekomst uit de vorige cao met als centrale thema’s: ‘een leven lang werken, leren en zorgen’ en ‘inkomen nu & later’.

Leden van FNV en CNV hebben ingestemd met het resultaat, de achterban van vakbond De Unie heeft het onderhandelingsresultaat verworpen.

Figuur. Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden¬regelingen.

Meer weten
AWVN publiceerde onlangs een evaluatie van het cao-jaar 2019.
In Waardevol werkgeven. Arbeidsvoorwaardennota 2020 stellen de gezamenlijke werkgeversverenigingen hun prioriteiten voor het cao-jaar 2020 vast. De nota kunt u hier bekijken en downloaden.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website Cao-kijker.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

0 reacties