woensdag 17 februari 2021

Impasse in cao-overleg

Het cao-overleg bevindt zich in een impasse. In januari 2021 zijn slechts 7 cao-akkoorden tot stand gekomen, veel minder dan in eerdere januari-maanden en ook minder dan in december 2020. Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden staan nu in totaal ruim 300 cao’s open. Die betreffen 2 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De openstaande cao’s betreffen 139 die in januari 2021 afliepen en 163 die al in 2020 afliepen. Respectievelijk gaat het daarbij om 1,4 miljoen en 650.000 werknemers. Gemiddeld komen in de maand januari 25 cao’s tot stand. Afgelopen december werden nog 25 akkoorden afgesloten met een gemiddelde contractloonstijging van 1,25 procent.

Volgens AWVN houden in veel onderhandelingen werkgevers en vakbonden elkaar in een houdgreep. Vakbonden zien volop loonruimte, in het bijzonder in bedrijfstakken die ook tijdens de huidige crisis goed draaien. Werkgevers wijzen vooral naar de onzekere economische toekomst en zijn daarom erg terughoudend wat betreft loonafspraken.

De gemiddelde loonafspraak in januari bedroeg 2,3 procent. Dat is hoger dan de afgelopen maanden. Gezien het kleine aantal cao’s moet aan dat maandgemiddelde niet veel waarde worden toegekend.

Kerncijfers
• Loonafspraken januari 2021 gemiddeld 2,3 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
• Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,5 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari 2021: 7
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december: 25
• Aantal aflopende cao’s in 2021: 396 voor 4,8 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 42 voor 0,6 miljoen werknemers
• Aantal openstaande cao’s: 354 voor 4,2 miljoen werknemers

Analyse: verschillende perspectieven
Achter de stilstand in de cao-onderhandelingen zitten sterk uiteenlopende perspectieven. Vakbonden wijzen op de goede gang van zaken in een aantal sectoren en grijpen naar het actiewapen om hun wensen te onderstrepen. Momenteel zijn er vakbondsacties bij de supermarkten en in de metalektro. Traditioneel willen de bonden aan het begin van een nieuw jaar graag hoge loonafspraken maken om daarmee een trend te zetten.
Werkgevers willen zich juist wapenen tegen een mogelijk langdurige crisis en proberen afspraken te maken die hun loonkosten niet structureel verhogen. Zij bepleiten voorwaardelijke loonsverhogingen in de vorm van crisisclausules. Daarmee kunnen – soms forse – loonafspraken worden gemaakt, die echter alleen tot uitvoering komen als aan bepaalde (economische) voorwaarden is voldaan. Daarmee zouden bedrijven beter bestand worden tegen economische tegenwind.

Akkoord onder de loep: afval en milieubedrijven (GEO)
• Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 april 2022.
• De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over het loon en de inzetbaarheid van de medewerkers. De belangrijkste punten:
– een verhoging van salarisschaalbedragen van €45 per 1 maart 2021
– een eenmalige uitkering van €100 netto in maart 2021
– een procent salarisverhoging per 1 september 2021
– verhoging van de jeugdstaffel met tweeëneenhalf procent per 1 januari 2021
– verlenging van de generatieregeling tot en met 2025
• De cao kwam tot stand na acties bij meerdere afvalverwerkingsbedrijven.

Het cao-jaar 2021 in beeld

Maandbericht cao-overleg januari 2021

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-site cao-kijker

0 reacties