12 maart 2021

Impasse in cao-overleg duurt voort

In de maand februari zijn slechts 14 cao-akkoorden tot stand gekomen, minder dan in eerdere februarimaanden en dan in december 2020. Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden staan nu in totaal 300 cao’s open. Die betreffen 1,5 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

De gemiddelde loonafspraak in februari-akkoorden bedroeg 2,0 procent. Dat is iets hoger dan de afgelopen maanden. Volgens AWVN houden in veel onderhandelingen werkgevers en vakbonden elkaar in een houdgreep. Vakbonden zien volop loonruimte en houden vrijwel overal vast aan de 5%-looneis, in het bijzonder in bedrijfstakken die ook tijdens de huidige crisis goed draaien. Werkgevers wijzen vooral naar de onzekere economische toekomst en zijn daarom erg terughoudend wat betreft loonafspraken. We tellen op dit moment 62 nieuwe akkoorden in het cao-jaar 2021, veel minder dan vorig jaar (81) en de afgelopen zeven jaar (90).

Kerncijfers
• Loonafspraken februari 2021 gemiddeld 2,0 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
• Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,6 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in februari 2021: 14
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand februari: 20
• Aantal aflopende cao’s in 2021: 402 voor 4,8 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 54 voor 0,8 miljoen werknemers
• Aantal openstaande cao’s: 348 voor 4 miljoen werknemers


Analyse: verschillende perspectieven, net als vorige maand

Achter de stilstand in de cao-onderhandelingen zitten sterk uiteenlopende perspectieven. Vakbonden wijzen op de goede gang van zaken in een aantal sectoren en grijpen naar het actiewapen om hun wensen te onderstrepen. Momenteel zijn er nog steeds vakbondsacties bij de supermarkten en in de metalektro. Traditioneel willen de bonden aan het begin van een nieuw jaar graag hoge loonafspraken maken om daarmee een trend te zetten. Werkgevers willen zich juist wapenen tegen nieuw onheil en proberen afspraken te maken die hun loonkosten niet structureel verhogen. Zij bepleiten voorwaardelijke loonsverhogingen in de vorm van crisisclausules. Daarmee kunnen – soms forse – loonafspraken gemaakt, die echter alleen tot uitvoering komen als aan bepaalde (economische) voorwaarden is voldaan. Daarmee zouden bedrijven beter bestand worden tegen economische tegenwind.

Akkoord onder de loep: onderhandelingsresultaat Woondiensten

• Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 (afsluitdatum: 23 februari 2021).
• Status: onderhandelingsresultaat ligt ter goedkeuring voor bij de achterbannen.
• Loonparagraaf: Per 1 juli 2021 een structurele loonsverhoging van 2,25% plus een eenmalige uitkering van €550 bruto (met enkele voorwaarden).
• Andere afspraken:
5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag; te beginnen in 2021 (en daarna weer in 2025)
– m.
i.v. 1 maart thuiswerkvergoeding van netto €2 per thuisgewerkte dag (tijdelijke regeling tot eind dit jaar)
gesprekscyclus ‘hybride werken’
inclusiviteit: definitie werknemer en partner aangepast en ouderschaps-/kraamverlof ook van toepassing op meer-ouder gezinnen
medewerkers gaan tenminste 12 uur per jaar besteden aan hun eigen scholing en ontwikkeling
aandacht begeleiding en maatwerkafspraken bij rouwverwerking. 

Het cao-jaar 2021 in beeld

Loonontwikkeling februari 2021

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl.

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-site cao-kijker

Aanmelden