18 maart 2020

Cao-overleg valt stil door coronacrisis

Het cao-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. De werkgeversvereniging beveelt werkgevers aan om wél met de vakbonden in gesprek te blijven ook al wordt er niet echt onderhandeld.

Actuele informatie over de invloed van het coronavirus op het werk is gebundeld op onze speciale coronapagina.

De gevolgen voor de financiële positie van bedrijven zijn zo onzeker en onvoorspelbaar dat steeds meer werkgevers besluiten het overleg te onderbreken, aldus AWVN. Cao-besprekingen tussen werkgevers en werknemersorganisaties die al zijn opgeschort, zijn onder andere Transavia, NS en het beroepsgoederenvervoer. De komende maanden zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met tientallen nieuwe cao’s. Als een afgelopen cao niet wordt vernieuwd, blijft de oude vooralsnog van kracht.

De werkgeversvereniging beveelt haar leden aan om vooral wél in gesprek te blijven met vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers en daarin behoud van werkgelegenheid en gezondheid van het bedrijf centraal te stellen. ‘Behoud van goede arbeidsverhoudingen is cruciaal om zo snel mogelijk de effecten van de crisis te boven te komen. Mogelijk kan op basis van toekomstscenario’s een gezamenlijke visie worden ontwikkeld’, beveelt AWVN aan. De werkgeversvereniging roept de vakbonden op hierin creatief mee te denken.

De gemiddelde in februari afgesproken loonstijging bedroeg 2,97 procent. De februari-cijfers hebben betrekking op een periode vóór de coronacrisis. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in de wereld houdt AWVN rekening met een daling van de gemiddelde loonafspraken in de komende tijd.

Kerncijfers
• Loonafspraken februari gemiddeld 2,97 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,03 procent
• Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,07 procent in december
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in februari: 11
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand februari: 20
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 386 voor 2,25 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 62 voor 547.000 werknemers

Analyse
• De in februari gemaakte loonafspraken kwamen tot stand vóórdat de corona-crisis het arbeidsvoorwaardenoverleg serieus beïnvloedde. De gemiddelde afgesproken stijging van bijna 3 procent duidt vooral op een stabilisatie op dat hoge niveau op een moment nét voordat de crisis toesloeg.
• Het lage aantal afgesloten cao’s afgelopen maand heeft vooral te maken met stroef verlopen overleg.
• De gemiddelde loonafspraak in februari is hoger dan het jaargemiddelde van 2019 maar iets lager dan dat van de afgelopen maanden.
• De loonafspraken voor 2020 komen gemiddeld net boven de 3 procent uit. Ook in veel al in 2019 afgesloten cao’s ligt het zwaartepunt qua loonstijging in 2020.

Akkoord onder de loep: Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO)
Het gaat om een eenjarige cao met een contractloonstijging van (een getrapte) 3,75% en een netto uitkering van €125. De jeugdloonschalen gaan omhoog met 2,5% om de instroom van jongeren verder te bevorderen. Op het gebied van diversiteit, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
– bevordering van de instroom van jongeren en vrouwen met hulp van het O&O fonds GEO
– invoering van een studieverlof van 16 uur per jaar bij opleiding, samenhangend met toekomstige functie en een studieverlof van 32 uur voor medewerkers in de ploegendienst
– invoering van ontwikkelgesprekken, eenmaal per twee jaar
– uitwerking van het pensioenakkoord in de sector GEO
– aanpassing van de generatieregeling
– vervanging van het huidige functiewaarderingssysteem door het ORBA-systeem
– verdere invulling van de mantelzorg in de sector GEO
– opnieuw nemen de bedrijven 200 uitzendkrachten in dienst in de sector in 2020.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Aanmelden