vrijdag 05 juni 2020

Loonafspraken veel lager, behalve bij de overheid

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in mei 2,6 procent, iets lager dan vóór het begin van de coronacrisis. Achter dat gemiddelde zit een tweedeling tussen lagere afspraken in de marktsector (1,8 procent sinds de crisis) en hogere afspraken in de collectieve sector (3,5 procent sinds de crisis). Dit meldt AWVN in haar cao-maandbericht.

= Lees verder onder de video =

Hoe ziet de cao eruit in (corona)crisistijd?
Hoe ziet de cao eruit in (corona)crisistijd?

Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40 akkoorden. Tot dusver werden in heel 2020 94 cao’s gesloten. In een normaal jaar is dat tot en met mei het dubbele aantal. Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil. April, mei en juni zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s.

AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen. De werkgeversvereniging benadrukt wel dat het beeld makkelijk kan veranderen als er meer cao’s worden afgesloten.

Kerncijfers
• Loonafspraken mei gemiddeld 2,6 procent
• Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent
• Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,9 procent
• Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,2 procent in december 2019
• Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei: 9
• Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei: 40
• Aantal aflopende cao’s in 2020: 393 voor 2,4 miljoen werknemers
• Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 93 voor 1 miljoen werknemers

Analyse
• De scherpe daling in het maandgemiddelde bij de bedrijven – van ruim 3 procent voor de crisis naar 1,8 procent sinds de crisis – en het kleine aantal akkoorden is een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak.
• De relatief hoge loonafspraken in recente overheids-cao’s (3,5 procent) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van het maatschappelijk klimaat: het betreft een aantal cao’s in zogenoemde vitale sectoren (zorg en onderwijs).

Akkoord onder de loep Beroepsgoederenvervoer
De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd.
Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met de FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen. Partijen zullen nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om algemeen verbindendverklaring, zodat de afspraken gelden voor alle bedrijven in de sector.
De verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiegelduitkering. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats.
Onderhandelingen over inhoudelijke wijziging van de cao zijn pas bij de volgende cao-ronde aan de orde. De gewijzigde economische situatie en veranderde vooruitzichten zullen daarbij vanuit TLN nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op de speciale AWVN-website cao-kijker.

0 reacties