11 augustus 2021

Cao-maandbericht: opwaartse lijn loonafspraken zet door

Met een gemiddelde loonafspraak van 2,3 procent is in juli de opwaartse lijn in cao’s doorgezet. Het juli-gemiddelde is het hoogste maandgemiddelde van dit jaar. De gemiddelde afgesproken loonstijging over heel 2021 komt daarmee uit op 1,9 procent. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.

 

In juli kwamen 20 cao-akkoorden tot stand gekomen, iets minder dan in andere jaren in dezelfde maand. Daarmee komt het totaal voor dit jaar op 188 nieuwe cao’s. Het totale aantal ‘lopende’ cao’s (cao’s die nog niet hun einddatum hebben bereikt) is opgelopen tot 428. AWVN verwacht dat na de vakantieperiode de in juni ingezette inhaalslag doorzet en dat het aantal lopende cao’s in het najaar zal oplopen tot het normale aantal van ongeveer 500.

In de cao’s die dit jaar werden gesloten, is een grote verscheidenheid te zien. De meest gemaakte loonafspraak van 2,0 procent komt 26 keer voor. Daar staat tegenover dat 23 keer een nullijn werd afgesproken. Deze verscheidenheid weerspiegelt de stand van zaken in de economie met sectoren en bedrijven die het erg goed doen en anderen die het erg moeilijk hebben. Overigens kwamen in juli geen cao-akkoorden tot stand met een nullijn.

Kerncijfers
Loonafspraken juli gemiddeld 2,3 procent
Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in juli 2021 20
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juli 28
Aantal aflopende cao’s in 2021 437 voor 4,3 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan 188 voor 2,4 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021) 249 voor 1,8 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020 79 cao’s (409.000 werknemers)

Analyse: opwaartse druk houdt aan
Het grote aantal nieuwe cao’s is een voortzetting van gedeeld optimisme tussen werkgevers en werknemers. Daarbij vergroot de mix van toenemend aantal vaccinaties, inflatiedreiging en sectorale krapte op de arbeidsmarkt de opwaartse druk op de lonen met in veel sectoren stevige loonafspraken als uitkomst (voor de loonstijging per sector zie de cao-kijker).

Cao onder de loep: Metalektro
Looptijd 1-12-2020 tot 1-12-2022, 24 maanden.
Loonafspraken 12-mnds = 2,65%; tijdelijke afwijkingsclausule: de loonstijging kan onder voorwaarden maximaal 6 maanden later uitgekeerd worden in ruil voor extra verlof). Daarnaast een eenmalige uitkering van 7 keer 2,3% van het juni-salaris (maximaal 725 euro).
Duurzame inzetbaarheid Een proef rond ‘carrièrewending’; een proef rond mantelzorg;  generatiepact; verlofsparen; regeling vervroegd uittreden (RVU).
Vergroten aantrekkelijkheid sector Verbetering beloning jongeren (jeugdlonen schrappen) en onderzoek verbeteren toegang vrouwen tot de sector.
Overige afspraken Een gezamenlijke strategische agenda ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Het cao-jaar 2021 in beeld

cao-maandbericht juli 2021

Inlichtingen:
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Kijk voor de meest actuele cao-informatie op de speciale AWVN-website cao-kijker

Aanmelden